Vilka projekt har slutförts?

Utvecklingen i Esbo är kontinuerlig. Vi skapar nytt, men strävar också efter att lära oss av det vi redan gjort. 

På den här sidan presenterar vi centrala projekt som vi har slutfört och som såväl Esbo stad som andra kommuner kan utnyttja när de utvecklar sin verksamhet så att den blir allt mer kundorienterad, delaktiggörande och effektiv.

 

Samutveckling i skolor och företag

Skolbarn

Esbo stad har öppnat sina skolor som utvecklingsplattformer för företag och samfund. Det här innebär att lärare och elever deltar i att testa och utveckla nya produkter och tjänster. Verksamheten kallas Kyky, en förkortning av ”Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen”, accelererad samutveckling i skolor och företag.

Största delen av produkterna som utvecklats inom Kyky-verksamheten utnyttjar digitalisering som stöd för lärandet. Kyky-verksamheten säkerställer att lärande och undervisning förnyas och att de går i spetsen för den digitala utvecklingen. Samtidigt lär sig eleverna produktutveckling, innovering och företagsverksamhet; färdigheter som är trumfkort på framtidens arbetsmarknader.

Utgångspunkten är att varje elevs eller lärares utvecklingsidé är en potentiell affärsidé. Att fungera som försöksplattform är tryggt för skolorna, eftersom staden har skapat klara spelregler och avtalsmodeller för verksamheten.

Företagen å sin sida får inom Kyky-verksamheten användarrespons i ett tidigt produktionsutvecklingsskede, vilket förbättrar arbetets produktivitet och produktens kvalitet – vilket sparar tid och pengar.

Kyky-verksamheten har redan gett upphov till ny livskraft i Esbo i form av nya tjänster, affärsverksamhet och arbetstillfällen. Företagen som deltar i verksamheten får en referens av Esbo stad. Referensen har höjt produkternas marknadsvärde och hjälpt flera företag in på internationella marknader.

Kyky-verksamheten började inom den finska utbildningen i Esbo. Numera deltar också stadens finska småbarnspedagogik, svensk utbildning och småbarnspedagogik samt servicetorget i Iso Omena. Också Åbo, Uleåborg och Helsingfors ska ta i bruk verksamhetssättet som utvecklats i Esbo. Också tio andra städer har uttryckt intresse, liksom undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Kontaktpersoner: Katja Hagman, katja.m.hagman@esbo.fi och Minna Kukkonen, minna.a.kukkonen@espoo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

 

Centralisering av kundstödet

Kvinna och smartphone

Esbo stad har skapat en praktiskt orienterad verksamhetsmodell (på finska) som kan användas som hjälp för att centralisera kundstödet inom e-tjänsterna. Samtidigt utvecklades en referensram, det vill säga man beskrev förutsättningarna och verktygen med hjälp av vilka kundstödet kan centraliseras även annanstans.

Att testa verksamhetsmodellen i praktiken var centralt. I pilotprojektet överfördes kundstödet från tre e-tjänster inom social- och hälsovården till ett contact center som hade skapats i ett samservicekontor. Det lyckade pilotprojektet blev en bestående del av verksamheten.

Kontaktperson: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

KuntaKanvas för planering av kundorienterad affärsverksamhet

Människor i mötesrummet

Kuntakanvas som Esbo stad utvecklat är ett strategiskt verktyg för strukturering och ledning av verksamheten. På plattformen, som är lätt att använda, kan man utforma en verksamhetshelhet och bedöma förändringar i den i förhållande till klientskap, kompetenser och ekonomiska faktorer.

Kuntakanvas är nära kopplat till referensarkitekturen för ledning, som är till ytterligare hjälp i det helhetsmässiga planeringsarbetet.

Ytterligare upplysningar (på finska):

Kontaktperson: Piia Wollstén, e-post: piia.wollsten@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

Modell för öppen delaktighet

Människor broschyrer i händerna

Esbo stad har tillsammans med invånarna och med hjälp av servicedesign utvecklat en verksamhetsmodell för öppen delaktighet (på finska) på funktionella innovationsplattformer.

Målet med modellen för öppen delaktighet är att främja samutvecklingen i stadsorganisationen, företag och tredje sektorn. Som en följd av samutveckling vill man skapa nya affärsverksamhetsmodeller och förbättra åtkomsten till tjänster och deras användbarhet.

Som pilotobjekt för modellen fungerar , men modellen är ett förslag för ett verksamhetssätt för öppen delaktighet på stadsnivå, när det gäller samutveckling av servicekoncept och omformande av tjänsterna.

Kontaktperson: Veera Vihula, e-post: veera.vihula@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

Etnografisk undersökning på servicetorget i Iso Omena

Personer på servicepunkten

Servicetorget i Iso Omena vore en naturlig plats för att utveckla tjänster för invånarna tillsammans med den offentliga förvaltningen, företagen och invånarna, konstateras det i en färsk etnografisk undersökning (pdf, 1513 Kt) av servicetorget. Detta stöder väl stadens plan att genomföra samutveckling under sloganen ”Make with Espoo” just på servicetorget.

Rapporten består av två delar. Den första behandlar kundupplevelsens förändring och den andra behandlar färdigheterna i samt hindren och förutsättningarna för samutvecklingen.

Kontaktperson: Veera Vihula, e-post: veera.vihula@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

Servicetorget i Iso Omena som innovationsplattform

Iso Omena ingång

Servicetorget i Iso Omena är en innovation i sig men det fungerar också som en öppen innovationsplattform. Detta innebär att utvecklingen av servicetorget har öppnats för utomstående utvecklare, såsom företag, samfund, läroanstalter och kommuninvånare. Målet är att alla partner ska dra nytta av samarbetet. 

Verksamheten kring innovationsplattformar har inletts som en del av projektet 6Aika Öppna innovationsplattformar och erfarenheterna och resultaten av projektet har nu sammanställts i en publikation (på finska).

I den beskrivs hur Make with Espoo-verktyg, såsom KuntaKanvas och handboken för samutveckling, har utnyttjats vid utvecklingen av servicetorget i Iso Omena till en innovationsplattform. 

Det blir lättare att delta i servicetorgets verksamhet när plattformens affärsverksamhetsmodell, ledningssystem och lokaler samt verksamhetens mål har beskrivits tydligt. I slutet av varje kapitel i publikationen finns en kort sammanfattning av erfarenheter från servicetorget under dess första verksamhetsår.

I publikationen finns information om 

 • hur man öppnar de offentliga tjänsterna för innovationsverksamhet
 • hur man utvecklar en egen innovationsplattform
 • möjligheter som stadens plattformar erbjuder företagen.

Kontaktperson: Veera Vihula, veera.vihula@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

Programmet för snabba pilotprojekt på servicetorget i Iso Omena

Veera Vihula

Esbos program för snabba pilotprojekt inleddes på i november 2017 och avslutades i mars 2018. Inom programmet gjordes små och flinka försök under vilka man utvecklade nya innovativa tjänster och produkter. Målet var att utveckla servicetorget på ett kundorienterat sätt.

Försöken byggde på en modell för samutveckling. I den deltagar utöver servicetorget också företag, samfund, läroanstalter samt människor i olika åldrar – unga, vuxna, familjer och äldre – som utnyttjar tjänster.

Under denna försöksomgång genomfördes fyra olika pilotprojekt som är förknippade med utveckling av samarbete och kommunikation samt robotik. Läs mer i nyheten (på finska) och blogginläggen efter försöksomgången.

Kontaktperson: projektchef Veera Vihula, e-post: veera.vihula@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

 

Utveckling av innovationsverksamheten i Esbo

Espoo Innovation Garden

Esbo stad har utvecklat innovationsverksamhet i staden genom att leda ett projekt vars hörnsten var att ingen kan skapa innovationer ensam, utan att utvecklingen sker i självstyrande nätverk, det vill säga i ekosystem. Stadsorganisationen är också själv en aktiv medlem i ekosystemen och när tillfälle ges också en möjliggörare av verksamheten.

Inom projektet söktes metoder med vilka bäst kunde främjas innovationsverksamheten mellan företagen, samfunden och stadsorganisationen. Med innovationer avses såväl teknologiska och affärsmässiga innovationer som samfundsinnovationer.

Resultatet av projektet blev Ramverket för innovationshantering i ekosystem (endast på finska) som visar hur viktigt mänsklig interaktion är och hur friktion har en negativ inverkan på samskapande. Det viktigaste resultatet var insikten att stadsorganisationens uppgift i innovationsekosystem är att minska friktionen i samarbetsinsatserna. De metoder, tekniker och verktyg som erbjuds av stadsorganisationen utgör innovationsplattformar. Ett exempel på dessa plattformar är modellen för samutveckling för skolor och företag i Esbo.

Projektdeltagarna rekommenderar att då målen för en innovationsaktivitet sammanfaller med målen i Berättelsen om Esbo borde stadsorganisationen leta efter sätt att skapa innovationsplattformat som minskar friktionen och hjälper människor att skapa tillsammans.

Som pilotmiljö för projektet fungerade ekosystemet för lärande i Esbo, med många aktörer i Otnäs. Som utvecklingsmetod och samtidigt som prototyp för Esbo stads aktiva deltagande och möjliggörande användes verksamhetsmodellen Urban Mill, som också har en lokal för samutveckling på Betongblandargränden i Otnäs.

Ramverket för innovationshantering i ekosystem är en del av produktfamiljen Make with Espoo.

Ramverkets viktigaste ämnen illustreras i en engelskspråkig videopresentation, med alternativ för engelska och finska undertexter.

Kontaktpersoner: Katja Hagman, katja.m.hagman@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

 

Systematiskt utnyttjande av klientdata

Kvinna i Esbo stadsmuseum

Esbo stad har skapat en referensram (på finska) och en handbok (på finska) för styrning och administrering av klientskap och tjänster.

Med hjälp av modellen kan man systematiskt samla in och analysera uppgifter om klienterna så att staden, företag och övriga intressentgrupper kan skapa ny affärsverksamhet med hjälp av uppgifterna.

Referensramen byggs utgående från flera delgenomföranden. Exempel

 • Försöket med artificiell intelligens med Tieto Oyj. Inom försöket förenas Esbo stads data inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken från åren 2002–2016. Datamassan analyseras och grupperas med hjälp av artificiell intelligens, eftersom det är både effektivt och datasäkert. Målet är att hitta nya och förutseende metoder genom vilka tjänster kan riktas till invånarna, till exempel metoder för att förhindra utslagning. Försöket avslutas våren 2018.
 • Esbo stadsmuseums kundorienterade utveckling av tjänster. Målet är att tillsammans med kunderna identifiera stadsmuseets kundgrupper, beskriva gruppernas särdrag och deras krav och förväntningar på museets tjänster. Samtidigt uppstår en kundorienterad beskrivning av vilka tjänster Esbo stadsmuseum borde erbjuda, hur olika museiobjekt borde urskilja sig och vilka deras attraktionsfaktorer är. Projektet avslutas våren 2018.

Kontaktperson: Tomas Lehtinen, e-post: tomas.lehtinen@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logot_ruotsi

DuuniPolku

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska socialfonden

Duunipolku, Duunipolku

Esbo stad och Yrkeshögskolan Metropolia utvecklar en ny modell och en ny tjänst som hjälper personer med invandrarbakgrund att komma in i arbetslivet samt ger dem information om företagande och möjligheter att testa sina affärsidéer.

Målet är framför allt att stötta sådant företagande som utnyttjar deltagarnas mångkulturella kompetens. Man vill ge deltagarna möjligheter att nätverka med andra företagare och mentorerna kommer att vara erfarna företagare.

Det långsiktiga målet är att stödja exportinriktat företagande, till exempel export till utvecklingsländer.

Esbo stad och Yrkeshögskolan Metropolia genomför DuuniPolku-projektet tillsammans:

 • Esbo stad bygger upp mentors- och företagarnätverket och utvecklar verksamhetsmodellen.
 • Metropolia planerar och utvecklar en utbildningshelhet som stöder invandrarungdomarnas mångprofessionella företagande.

Projektet som genomförs i Esbo är en del av projekthelheten 6Aika DuuniPolku, i vilken även andra 6Aika-städer och yrkeshögskolor i dessa städer deltar. Projektet pågår till hösten 2019. Information om hur projektet framskrider publiceras på projektets webbplats och Twitterkonto och på Esbo stads webbplats och profiler i sociala medier.

Kontaktpersoner:

Duunipolku-projektet (på finska)

6Aika i Esbo

Datasekretess och datasäkert öppnande av data

Kvinna och smartphone

Esbo stad har utvecklat en verksamhetsmodell och referensram (på finska) för datasekretess och datasäkert öppnande av data. Dessa gäller på stadsnivå men är oberoende av organisation. I det ingår två praktiska verktyg som underlättar öppnande av data:

 • en kontrollista för bedömning av affärsverksamhetsmöjligheter i anknytning till data
 • en kontrollista för riskbedömning.

Som stöd för ibruktagandet definierades en preciserad datapolicy, som styr mot att öppna data med beaktande av datasekretess och datasäkerhet och att samtidigt dokumentera öppningsprocessen i ärendehanteringssystemet.

Kontaktperson: Jaana Suonsaari, e-post: jaana.suonsaari@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

Verksamhetsmodell för samutveckling

Karta

Handboken i samutveckling (på finska) ger olika aktörer i stadsgemenskapen nyttig information och tips för hur man planerar och genomför samutveckling.

Samutvecklingen utgår från stadsbornas och städernas behov, mål och värderingar. Olika parter drar nytta av samutvecklingsprojekt på olika sätt. Samutvecklingen hjälper alla aktörer i staden – invånare, stadsorganisationer, företag, frivilligorganisationer, sammanslutningar och forskningsinstitut – att tillsammans skapa en bättre livsmiljö och bättre tjänster.

I samutvecklingen utnyttjar man snabba, lätta och förmånliga försök. Utveckling genom försök betyder ett systematiskt sätt att ta itu med innovativa projekt och utvecklingsprojekt. Metoden bygger på iakttagelser i det verkliga livet.

Det första exemplet på tillämpning av samutveckling är samutveckling i samarbete mellan skolor och företag, det vill säga KYKY-verksamhet. Resultaten av Esbos KYKY-verksamhet beskrivs också i handboken i samutveckling.

Kontaktpersoner: Katja Hagman, katja.m.hagman@esbo.fi och Minna Kukkonen, minna.a.kukkonen@espoo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

Kundtjänst i flera kanaler

Kontorist

Esbo stad har skapat en referensram (på finska) för kundtjänst i flera kanaler. Det är frågan om en referensram med verktyg för kommunala utvecklare och ledare. Med dess hjälp kan man leda och styra kundtjänsterna så, att kundtjänsterna ser enhetliga ut för kunderna. Till exempel företag kan delta i att komplettera tjänsterna.

I beredningen av referensramen har det deltagit experter från kundtjänster inom Esbo stads olika sektorer, representanter för företagarföreningen Espoon Yrittäjät, representanter för två övriga 6Aika-städer Uleåborg och Åbo samt en konsult.

Kontaktperson: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@esbo.fi

6Aika i Esbo

6Aika-logor

 

Sammanfattning av försök inom den digitala agendan 2018

Inom ramen för Den digitala agendan genomfördes 2018 allt som allt fem försök: 

Kort om försöken: 

Applikationen Pikkuli 

Ett försök med Pikkuli-lösningar genomfördes i fyra daghem i Esbo stad. Med hjälp av innehåll som skräddarsytts för pekskärm som kan användas av flera barn samtidigt kunde barnen uttrycka sig i gruppen även om deras modersmål var något annat än finska. Samtidigt utvecklades deras interaktionsförmåga. Personalen tillämpade lösningarna som en del av sitt dagliga arbete och ansåg att de berikade och underlättade gruppens arbete. 

3D-applikation 

Ett försök med en applikation för förstärkt verklighet tillsammans med 3DBear samt skolor och museitjänster visade att Esboborna är intresserade av möjligheten att delta i planeringen av sin stadsmiljö. Med hjälp av en 3D-applikation som håller på att utvecklas fick stadsborna lägga till element i sin vardagsmiljö i en virtuell värld i Hagalund och Stensvik. 

Robotförsök i telefontjänsten 

Ett robotförsök i telefontjänsten visade att stadens kundbetjäning med hjälp av en robot skulle kunna utvidgas till att stå till tjänst dygnet runt. Roboten skulle kunna stöda kundrådgivarnas arbete i synnerhet när samtalen hopar sig. Försöket visade att kundrådgivarnas arbetsbeskrivning och uppgifter förändras i och med robotarna. 

Samåkningsförsöket Peput penkkiin 

Samåkningsförsöket Peput penkkiin visade att man helst samåker med bekanta. De som använde samåkning i Esbos område önskade att alla trafikformer i framtiden skulle finnas tillgängliga via en enda tjänst. Ett sammandrag av försöket finns på webben.

Kontaktpersoner: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@esbo.fi och Valia Wistuba, valia.wistuba@esbo.fi.

Den digitala agendan

 

Försök inom den digitala agendan 2016–2017

Publik ser på föreläsning

Inom ramen för Esbos digitala agenda genomfördes 2016–2017 allt som allt fem försök: 

 1. Försök med digitaliserade kulturtjänster  
 2. Crowdsharingförsök med fotografering av cykelvägar
 3. Försök med en kanal för digitalt deltagande  
 4. Mightifier – ett försök som stöder utvecklingen av sociala responskunskaper 
 5. Försök med applikationen Paikasto för inomhuspositionering  
 6. Försök med nya alternativ för mobilitet inom hemvården

Exempel på försök: 

Digitaliserade kommunala tjänster 

Esbo stad och Dimensium Oy digitaliserade tillsammans en utställning om Esbos historia som visats på Esbo stadsmuseum. Syftet med digitaliseringen var att utöka museitjänsternas tillgänglighet och användbarhet genom att erbjuda en fysisk utställning också som en digital tjänst. Dessutom ville man nå nya kunder genom att erbjuda tjänster för personer som inte kan ta sig till utställningen på plats, såsom äldre och skolelever. Man testade att dela lösningen i olika kanaler i Leva och bo-seniorcentralen i Köklax samt med sjätteklassare i skolan Meritorin koulu som en del av undervisningen. Lösningen lämpar sig för att göra många olika lokaler digitalt tillgängliga för kunderna oberoende av tid och plats.  

Fotografering av cykelvägar 

Ett crowdsharingförsök med fotografering av cykelvägar genomfördes tillsammans med Gispo Oy. Samarbetspartnern erbjöd fotograferingsutrustning, vägledning och insamlat bildmaterial med hjälp av den öppna webbtjänsten Mapillary. Målet var att utreda om bildkvaliteten är tillräcklig och kostnadseffektiv i förhållande till Esbo stads behov samt att undersöka hur fotograferingen av cykelvägar fungerar med hjälp av crowdsharing. Det material som samlats in genom crowdsharing utnyttjas i underhållet av gatorna. Den avgiftsfria webbaserade lösningen Mapillary har utnyttjats av experter inom gatuunderhållet i Esbo.  

En kanal för digitalt deltagande 

På servicetorget i Iso Omena, en miljö med många aktörer, fanns det ett behov av nya kanaler för kundrespons och delaktiggörande. Future Dialog erbjöd en applikation för delaktiggörande, som skräddarsytts för försöket med en kanal för digitalt deltagande, och en hanterings- och analyspanel för applikationen. Målet var att testa hur applikationen fungerar i servicemiljön och att engagera olika målgrupper. Syftet med försöket var inte att testa integreringen av lösningen i Esbos webbaserade kundresponssystem, utan staden ville pröva hur mobilapplikationen tas emot i olika användargrupper och pröva hur applikationen fungerar som en kontinuerlig kommunikationskanal bland kunderna på servicetorget i Iso Omena. 

Kontaktpersoner: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@esbo.fi och Valia Wistuba, valia.wistuba@esbo.fi  

Den digitala agendan