Internationell Esbo

Esbo är en internationell stad och hem för människor av över 150 olika nationaliteter. Internationalism är vardag för en stor del av Esboborna i hemmen, i skolorna och på arbetsplatserna. Över 19 procent av Esboborna har ett främmande språk som modersmål och andelen beräknas stiga till 30 procent före 2035, då Esbo enligt befolkningsprognosen har 105 000 invånare som talar ett främmande språk som modersmål.

I Esbo innebär internationalism attityder, mod och förståelse, internationalism på hemmaplan och internationellt samarbete. Alla kan ha en internationell attityd. Vi skapar ett attitydklimat som värdesätter andra människor och som är vidsynt. I och med internationalism på hemmaplan kan alla uppleva världen i sin egen näromgivning. Detta är grunden för allt internationalismarbete.

Stadens internationella samarbete innebär verksamhet som överskrider nationsgränserna. Den omfattar rörlighet över gränserna, internationellt nätverks- och partnerskapssamarbete, internationell påverkan och marknadsföring, EU-finansierad utveckling, främjande av internationaliseringen av lokala företag samt försök att attrahera investeringar. I Esbo pågår också utvecklingsprojekt, såsom Engelska som kontaktspråk. Staden utför också åtgärder enligt ett integrationsprogram. Dessa ska utveckla staden i en föränderlig värld.

Det internationella Esbo 2030 – målen för stadens internationella verksamhet

Det ökande antalet internationella invånare i staden innebär att Esbo blir allt internationellare i snabb takt fram till 2030. Därför har det också fastställts gemensamma mål, ansvar och verksamhetssätt för stadens internationella verksamhet. Dessa bygger på stadens strategi, Berättelsen om Esbo. Esbo stads modell för internationell verksamhet har som mål att främja verksamhetens genomslagskraft, så att internationalismen i allt högre grad ska stöda genomförandet av Berättelsen om Esbo.

Internationalismen är starkt närvarande i vardagen för Esbos invånare, företag, högskolor och sammanslutningar. Den internationella verksamheten är allt mer närvarande i vardagen för stadens anställda och blir en del av hur vi möter invånare i det dagliga livet. 

Målen för Esbo stads internationella verksamhet:

  1. Esbo är den ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt mest hållbara staden i Europa
  • Esbo uppnår FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) före 2025 som ett exempel för andra.
  • Esbo är känd som en föregångare inom hållbar utveckling och internationella partner vill utveckla framtida lösningar med staden.

  1. Föregångartjänster och en innovationsmiljö i världsklass
  • Esbos tjänster är av hög kvalitet i internationell jämförelse och de utvecklas på ett invånar- och kundorienterat sätt med hjälp av internationellt samarbete, nätverk och finansiering.
  • Esbo hör till världens attraktivaste innovationsmiljöer och utvecklingsplattformar och är en utmärkt plats för företag att internationaliseras och bli framgångsrika.
  • I Esbo har var och en möjlighet att utvecklas till en internationell expert. Stadsorganisationen stöder utvecklingen av internationell kompetens.
  • Esbo är en av världens bästa platser för internationella experter att leva och vara lyckliga.

  1. Esbo är en internationellt känd och attraktiv stad
  • Esbos anseende lockar internationella experter, besökare, kunskapsintensiva företag, investeringar och evenemang till staden.

Esbo stads modell för internationell verksamhet innehåller förutom mål också indikatorer som följs upp årligen, arbetsfördelning i anslutning till den internationella verksamheten inom stadsorganisationen samt verktyg för att stöda internationell verksamhet i praktiken. Verktygen omfattar till exempel anvisningar för att motta internationella gäster och för att utvärdera samarbetsinitiativ.