Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkningsutvecklingen påverkas av flyttning, nativitet och mortalitet. Bakom beslutet att flytta till Esbo finns ofta bostadsköp, en ny arbetsplats, bättre service och personliga orsaker. Utflyttning kan till exempel bero på höga boendekostnader, dålig service, vantrivsel och personliga orsaker.

Mortaliteten påverkas av invånarnas hälsa och av epidemier. Nativiteten påverkas av befolkningens åldersstruktur, speciellt då det gäller kvinnorna. Ju äldre befolkning, desto lägre nativitet. Nativiteten påverkas också av kulturella och religiösa frågor. Då unga kvinnor flyttar ut påverkar detta nativiteten under kommande år, eftersom kvinnorna på sätt och vis tar med sig de ofödda barnen.

En välbalanserad befolkningsutveckling beror alltså på flera olika faktorer. Befolkningsökningen i Esbo beror i hög grad på inflyttning till staden. Befolkningen med utländsk bakgrund har ökat snabbt sedan början av 1990-talet.

Aktuella publikationer om ämnet hittar du på de finska sidorna.