Hälsa och välfärd

De starka sidorna med tanke på välfärd bland Esboborna är den livskraftiga och unga befolkningsstrukturen, de utbildade invånarna och den goda ekonomiska försörjningskvoten. Esbobornas hälsa är också bättre än finländarnas i genomsnitt. Trots att Esbo ännu är en stad med rätt ung åldersstruktur ökar både antalet och den relativa andelen äldre snabbt. Antalet invånare över 75 år kommer att nästan fördubblas till 2026. Samtidigt ökar behovet av tjänster bland barnfamiljer, särskilt bland invånare med utländska modersmål. Arbetslöshet utgör en aktuell utmaning. Arbetslöshet, särskilt förlängd, inverkar negativt på hälsa och välfärd.

En kommun ska bevaka kommuninvånarnas hälsa och välfärd samt de åtgärder som sätts in för att svara mot kommuninvånarnas välfärdsbehov. Rapportering om hälsa och välfärd är en del av kommunens strategiska planering, genomförande och bedömning av verksamhet och ekonomi. I Esbo görs i enlighet med 12 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) en omfattande välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod och en mindre rapport om hälsa och välfärd under mellanåren.
 
Aktuella publikationer om ämnet hittar du på de finska sidorna.