Medborgarinflytande

Esboborna har många möjligheter att påverka frågor som berör dem. Det är till exempel möjligt att berätta sin åsikt för beslutsfattare och tjänsteinnehavare såväl via det elektroniska synpunktssystemet som på traditionella vis.

Enligt kommunallagen har invånarna rätt att komma med invånarinitiativ till staden beträffande dess verksamhet. Initiativet kan vara till exempel ett förslag om ny verksamhet i staden eller gälla förbättring av stadens tjänster. Det finns en blankett för att lämna in initiativ. Initiativet är ett officiellt och lagstiftat förfarande där förslagen bereds och behandlas med större kraft än inofficiella förslag.

Du kan söka byggprojekt oavsett om de gäller detaljplanering, trafik, gator, parker eller lokaler. Här beskrivs också i vilket skede och hur du kan ge respons eller på annat sätt påverka beredningen.

Esbo stad arrangerar på Esbos storområden invånarkvällar där områdets invånare har möjlighet att påverka de projekt och planer som är aktuella på det egna bostadsområdet. Esboborna kan påverka ärenden som gäller dem också via boendeforumen. Varje boendeforum har också en beredningsgrupp.

Förutom rösträtt har kommuninvånaren också rätt att ställa upp i kommunalvalet och kan väljas till förtroendeuppdrag i kommunen. Information om val, fullmäktige och andra förtroendeorgan finns under rubriken Beslutsfattande.

Förhandlingskommittén kan enligt överenskommelse separat ta emot delegationer måndagen innan fullmäktiges möte. Kontakta valtuustonsihteeri@espoo.fi.

I Esbo sköter ungdomsfullmäktige, äldre- och handikapprådet, delegationen för kulturell mångfald samt boendeforum om att främja deltagande och medinflytande för specialgrupper och invånare i olika stadsdelar. Syftet är att staden ska få veta så mycket som möjligt om kommunbornas synpunkter redan när ärenden bereds.  däremot främjar handikappades jämlikhet och verksamhetsmöjligheter i Esbo.

De viktigaste rättigheterna invånarna har då det gäller att påverka är inskrivet i 28 § i kommunallagen.