Invånarinitiativ

Enligt kommunallagen har invånarna rätt att lämna in initiativ till staden beträffande dess verksamhet. Initiativen kan gälla till exempel en förbättring av stadens tjänster.

Ett invånarinitiativ är ett officiellt och lagstiftat förfarande där förslagen bereds och behandlas på ett mera omfattande sätt än inofficiella förslag. Om ett invånarinitiativ låter för byråkratiskt föreslår vi att du först prövar responssystemet.

Berätta fritt formulerat vad du vill påverka

Ditt initiativ kan formuleras fritt förutsatt att det framgår vad du föreslår och vill påverka. Föreslå åtgärder och lägg fram dina viktigaste motiveringar. Ange också din kontaktinformation.

Du kan lämna in initiativet per e-post eller på papper. Du kan sända det till registraturen. Initiativ kan lämnas in av alla invånare oberoende av ålder. Du kan alltså göra det också om du är under 18 år eller utländsk medborgare.

Lämna initiativet till stadens registratur

Esbo stads Registratur tar emot ditt initiativ och registrerar det i stadens beslutssystem. Inom två vardagar sänder registraturen initiativets ärendenummer till dig och meddelar vilken sektor initiativet gäller. Med hjälp av ärendenumret kan du sedan kontakta registraturen för att ta reda på hur ärendet framskrider.

Om initiativet kräver ett formellt beslut, till exempel av en nämnd, sänds ärendet till den som bereder nämndens ärenden och sedan vidare till nämnden för beslut. Befogenheterna för stadens myndigheter presenteras i stadens instruktioner och verksamhetsföreskrifter.

Senast en månad efter att initiativet lämnats in meddelar ärendets beredare den förväntade behandlingstiden och vem som kan ge tilläggsuppgifter om initiativets behandling. Svaret på ditt initiativ kommer när det blivit slutbehandlat.

Två procent av kommunens invånare?

Om ett invånarinitiativ som faller inom fullmäktiges behörighetsområde understöds av två procent av kommunens röstberättigade invånare, ska det behandlas i fullmäktige inom sex månader. Ett initiativ om en kommunal rådgivande folkomröstning kan också lämnas in, förutsatt att det understöds av fem procent av de röstberättigade invånarna.

Dylika initiativ är dock sällsynta. De flesta lämnas in av enskilda invånare. Om du trots detta får med dig en större skara som delar din åsikt blir det mera kraft bakom initiativet när det ska behandlas.