Riksdagsvalet 2019

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation. Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter.

Riksdagens ledamöter väljs vart fjärde år. Valet är direkt, proportionellt och hemligt.      Riksdagsvalets valdag är söndagen 14.4.2019. Tiden för förhandsval i Finland är 3–9.4.2019. Röstberättigad i riksdagsvalet är varje finsk medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år.

Den högsta valmyndigheten, som har det övergripande ansvaret, är justitieministeriet.

Brevröstning

Från och med riksdagsvalet 2019 får man rösta per brev från utlandet. En röstberättigad finländare som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet har rätt att rösta per brev från utlandet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.
Läs om brevröstning

Ytterligare upplysningar om röstning och riksdagsvalet
• Information om riksdagsvalet på olika språk
• Gratis rådgivning om val, tfn 0800 94 770
• Fråga om val: vaalit@om.fiVal till Europaparlamentet


Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år.  Nästa val förrättas 2019. I Finland är röstningsdagen söndagen 26.5.2019. Förhandsvalet i Finland är onsdag 15.5–tisdag 21.5.2019.
Rösträtt och rösträttsregister

Var och en medlemsstat förrättar valet enligt sin nationella lagstiftning.

Ytterligare upplysningar om röstning och valet till Europaparlamentet
• Information om Europaparlamentsvalet på olika språk
• Gratis rådgivning om val, tfn 0800 94 770
• Fråga om val: vaalit@om.fi