Centrala principer vid förrättning av val

I Finland förrättas följande allmänna riksomfattande val:

  • riksdagsval
  • kommunalval
  • val av republikens president (presidentval)
  • val av företrädare i Europaparlamentet (Europaparlamentsval)

Allmän rösträtt betyder att rösträtten är enbart beroende av sådana allmänna krav som varje medborgare i allmänhet uppfyller.

Lika rösträtt betyder att varje röstberättigad har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. alla har samma antal röster. Vid allmänna val har alla en röst.

Valen är direkta. En väljare röstar direkt på den person han eller hon vill se bli vald.

Valen är proportionella. För varje kandidat räknas ett jämförelsetal som baserar sig både på antalet röster kandidaten själv har fått och på antalet röster det parti han eller hon företräder har fått.

Valen är hemliga. Ingen får veta vem en väljare röstat på eller om väljaren eventuellt lämnat in en blank röstsedel.

Varje väljare ska rösta själv. Rösträtten får inte utövas via ombud.

Röstningen ska ske i närvaro av en valmyndighet.

Finlands valsystem är en kombination av personval och partival. Med en och samma siffra röstar väljarna både på en person och på ett parti.