Kommunalvalet 2017

Vid kommunalvalet väljs 75 fullmäktigeledamöter i Esbo stadsfullmäktige för fyra år. Fullmäktige beslutar om stadens viktigaste ekonomiska frågor och om hur stadsförvaltningen ska organiseras. Fullmäktige utser ledamöterna i stadens organ, t.ex. stadsstyrelsen och nämnderna, och tillsätter de viktigaste tjänsterna. Invånarna kan påverka beslutfattandet genom att rösta i kommunalval.

Förhandsröstning

I Esbo finns sammanlagt 11 allmänna förhandsröstningsställen. Under förhandsröstningen får alla röstberättigade rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst.

De röstberättigade får hemskickat ett meddelandekort med en förteckning över de allmänna röstningsställena i närområdet med adresser och öppettider. Väljaren ska styrka sin identitet för valförrättaren på förhandsröstningsstället för att undvika förvirring. För detta ändamål ska väljaren ha ett identitetsbevis med sig.

Röstningen på valdagen

På valdagen kan man rösta endast på röstningsstället inom ens eget röstningsområde, för den röstandes uppgifter finns endast i vallängden över hans eller hennes eget röstningsområde. Stället där var och en ska rösta på valdagen framgår av meddelandekortet som magistraten skickar ut. Ta gärna med kortet till röstningsstället. Röstandet löper snabbare då, men det går att rösta också utan kortet. På röstningsstället ska den röstande styrka sin identitet för valförrättaren. Ta därför med identitetsbevis.

Rösträtt i kommunalvalet


Röstberättigad vid kommunalvalet år 2017 är varje person som senast på valdagen 9.4.2017 fyller 18 år och som är

a) finsk medborgare eller medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen eller isländsk eller norsk medborgare vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet 17.2.2017 eller

b) annan utlänning vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet 17.2.2017 om han eller hon vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland under en sammanhängande period av minst två år eller

c) anställd inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation och som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatt i kommunen 17.2.2017 förutsatt att uppgifter om personen på hans eller hennes begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon skriftligen senast 16.2.2017 har underrättat magistraten om sin önskan att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet.


Läs mera på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi och på webbplats www.kuntavaalit.fi