Röstning på anstalter och hemma

Hemmaröstning

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans/hennes hemkommun.

Den som vill förhandsrösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden skriftligen eller per telefon senast tisdagen 1.6.2021 kl.16. Anmälan kan på den röstberättigades vägnar göras av någon som den röstberättigade har utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll avser att rösta i samband med hemmaröstningen, ska det nämnas i anmälan.

Anmälningsblanketter kan beställas hos centralvalnämndens valbyrå (se Kontaktuppgifter). Blanketten finns också på justitieministeriets valsida.

Röstning i anstalter

Information om förhandsröstningen i vissa anstalter i Esbo stad ges i anstalterna.