Extern revision

Fullmäktige väljer för en fullmäktigeperiod i taget revisionsnämnden och en revisor som svarar för den externa revisionen. De bistås av tjänstemännen vid externa revisionen, som är underställd revisionsnämnden. Revisionsnämnden publicerar årligen en utvärderingsberättelse där bokslutet utvärderas och där det utvärderas hur väl fullmäktiges mål för verksamheten och ekonomin har nåtts.  

Esbo stads årliga utvärderingsberättelser esbo.fi/utvärderingsberättelsen

Utvärderingsberättelsen för 2020 (pdf, 13264 Kt) 

Utvärderingsberättelsen för 2019 (pdf, 11887 Kt)

Externa revisionen

PB 113, 02070 Esbo stad
Besöksadress: Ämbetsplatsen 2 C, 5 vån.

Stadsrevisor och föredragande i revisionsnämnden, OFR Virpi Ala-aho, tfn 046 877 2801
Stadsinspektör, revisionsnämndens sekreterare Riitta Björklund, tfn 046 8772974

E-post enligt modellen förnamn.efternamn@esbo.fi

Revision

BDO Audiator Ab har förordnat CGR, OFR Tiina Lind till ansvarig OFR-revisor under tjänsteansvar enligt 122 § i kommunallagen. 

Tfn 040 528 2159. E-post enligt modellen fornamn.efternamn@bdo.fi

PB 113, 02070 ESBO STAD
Besöksadress: Ämbetsplatsen 2 C, 5 vån., Esbo centrum

E-post jhtt-tilintarkasta@espoo.fi

Revisionsberättelsen för 2020

Revisionsberättelsen för 2019 (PDF, 76 Kt)