Kontaktuppgifter

Växel

tfn 09 816 21 vardagar kl. 8.00–16.00.

Kundtjänst

Esbo stads servicepunkter
tfn. 09 8165 7070
Allmänna råd i frågor som gäller Esbo stad.

Social- och hälsovårdssektorns kontaktinformation
tfn. 09 816 21 (växel), vardagar kl. 8–16.

Teknik- och miljösektorns kundtjänst
tfn. 09 8162 5000
Gator, grönområden, planläggning samt tillstånd som berör dessa; stadsmätning, tomtindelning, förrättningar och karttjänster.

Byggnadstillsynscentralen
tfn. 09 8162 5000
Centralen styr och ger råd om byggande och miljöpåverkan, ger anvisningar för planeringen och beslutar om tillstånd.

Registratur

I stads registraturen registreras ärenden som anknyter till beslutsfattandet och handlingar som besvaras av en tjänsteinnehavare.

Adresserna till stadens kontor

Stadsstyrelse, stadsfullmäktige och centralförvaltning

Stadsstyrelsen sammanträder på Ämbetsplatsen 2 C, Esbo centrum. Där anträffas också stadsdirektören och stadens centralförvaltning. Esbo stadsfullmäktige sammanträder på adressen Esbogatan 5.

Post till fullmäktige och stadsstyrelsen ska adresseras till stadens registratur: PB 1, 02070 ESBO STAD.

E-postadresser

Alla stadens e-postadresser skrivs enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi

Synpunkter

Du kan ge respons till Esbo stad via responssystemet.