Stadsarkivet

På grund av coronapandemin rekommenderar stadsarkivet att du tills vidare avtalar om besök på förhand.

Stadsarkivet förvarar handlingar som kommit till stånd i stadens verksamhet och som ska förvaras en längre tid eller permanent. I stadsarkivet förvaras också privata handlingar som överlåtits till arkivet. Stadsarkivet har hand om det material det förvarar enligt bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Handlingarna förvaras i låsta lokaler dit bara arkivets personal har tillträde. Behandlingen av handlingarna baserar sig på skötseln av lagstadgade myndighetsuppgifter och ett arkivändamål av allmänt intresse.

Offentliga handlingar finns för påseende och kan undersökas i stadsarkivets lokaler och de kan kopieras där. Kopior kan också skickas per post eller per e-post (information om kopieringsavgifter). Vi svarar på begäran om uppgifter så fort som möjligt och senast inom den tid som offentlighetslagen stadgar. Om begäran gäller uppgifter i sekretessbelagda handlingar kontrollerar vi personens rätt att erhålla uppgifter. Av sekretessbelagda handlingar skickas inte kopior per e-post.

Du kan begära handlingar från stadsarkivet

per e-post kaupunginarkisto@espoo.fi

per telefon 09 8165 3000

per fax 09 8162 2495

per post på adressen Esbo stadsarkiv, PB 1, 02070 Esbo stad

eller genom att besöka våra lokaler på adressen Brogatan 11, köpcentrumet Entresse, 3. våningen. Vi har öppet från måndag till fredag kl. 8.00–15.45. Begäran om uppgifter ska göras i god tid. Vi hämtar handlingar för påseende till kl. 15.15.

Handlingar som du kan hitta i stadsarkivet

Barn på gungor i en lekplats i Hagalund

Från stadsarkivet begärs ofta kopior av:

  • skolbetyg
  • byggnaders konstruktionsritningar 
  • vaccineringsuppgifter från barndomen och övriga kunduppgifter inom hälsovården 

Bifogat finns noggrannare råd om hur man gör en begäran on uppgifter.

Hos oss hittar du också till exempel Esbo fullmäktiges och stadsstyrelsesprotokoll. Handlingar gällande tidigare kommunala beslutsfattande organ såsom kommunalstämmor finns tillgängliga från år 1867. Den äldsta handlingen i stadsarkivet är en lagfart från år 1756 som hör till Träskända gårds arkiv.

De privata arkiven som förvaras i stadsarkivet omfattar till exempel olika föreningars och väglags arkiv. I stadsarkivet finns cirka sju hyllkilometer med handlingar som ska förvaras länge eller permanent.

Du kan bekanta dig med stadsarkivets material i Esbo stads elektroniska arkiv. I det elektroniska arkivet finns referensuppgifter för material som förvaras i stadsarkivet och delvis också egentligt material.

Läs mer i publikationen Hundra år av arkivhistoria i Esbo.