Mottagning av privata arkiv

Varje arkiv, om aldrig så litet, är unikt och ett värdefullt bidrag till det lokala kulturarvet.

Stadsarkivet tar emot i Esbo hemmahörande föreningars och sammanslutningars  arkiv.

Innan ett arkiv överlåts kan stadsarkivet undersöka arkivet i fråga. I det sammanhanget kan arkivmaterialet kartläggas och behovet av sållning utredas.

Stadsarkivet lämnar också anvisningar om ordnandet av materialet.  Det har publicerats ett flertal handböcker om hur man ordnar ett arkiv. Den som överlåter materialet flyttar det till stadsarkivet på egen bekostnad.

Mellan arkivets överlåtare och stadsarkivet träffas ett överlåtelseavtal med närmare definitioner av eventuella användningsbegränsningar enligt överlåtarens önskemål.
Om inga användningsbegränsningar har avtalats vid överlåtelsen står arkiven till forskares förfogande, dock med iakttagande av bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
Privata arkiv som tas emot av stadsarkivet ska i allmänhet förvaras permanent.  Materialets slutgiltiga arkiveringsordning utarbetas i stadsarkivet där materialet också katalogiseras.
Förvaring av arkiv i stadsarkivet är avgiftsfritt.

Ta kontakt med stadsarkivet innan du lämnar handlingar till att förvaras i stadsarkivet.