Stadsdirektören

Mäkelä, Jukka Tapio
Född: 7.7.1960 Esbo 

Stadsdirektör Jukka Mäkelä

Stadens organisation och ledning

Stadens organisation består av koncernförvaltningen samt tre sektorer: social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn och teknik- och miljösektorn.

Stadsdirektören leder staden underställd stadsstyrelsen. Stadsdirektörens främsta uppgifter är att leda stadens förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet. Stadsdirektören ser till att ärenden som behandlas av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen bereds på behörigt sätt, samordnas och verkställs. Stadsdirektören är föredragande i stadsstyrelsen och dess koncern-, närings- och konkurrenskraftssektion och lokal- och bostadssektion samt i fullmäktiges förhandlingskommitté.

Stadsdirektören leder koncernförvaltningen. Dess uppgift är att leda, styra och övervaka hela stadskoncernen samt att ansvara för stadens stödtjänster.

Sektordirektörerna underlyder stadsdirektören. Social- och hälsovårdssektorn leds av omsorgsdirektören, bildningssektorn av bildningsdirektören och teknik- och miljösektorn av tekniska direktören.

Stadsdirektören är ordförande i

 • stadens ledningsgrupp
 • ledningens forum
 • koncernförvaltningens ledningsgrupp och förvaltningsgrupp
 • revisionsledningsgruppen
 • strategigruppen
 • räddningsväsendets delegation
 • personalkommittén
 • stadens säkerhetsledningsgrupp
 • styrgruppen för programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (Tatu)

Stadsdirektören är medlem i följande organ:

 • arbets- och näringsministeriets delegation för metropolpolitik
 • kommunförbundets stadspolitiska arbetsgrupp
 • stadsdirektörsmötet för de sex största städerna
 • stadsdirektörsmötet för huvudstadsregionen med koordineringsarbetsgrupp
 • stadsdirektörsmötet för Helsingforsregionen
 • Nylands förbunds kommundirektörsmöte
 • områdesdelegationen för yrkeshögskolan Laurea
 • Handelskammarens delegation och Esbos lokaldirektion
 • samarbetsgruppen mellan Esbo stad och Aalto-universitetet
 • Aalto-universitetets studentkårs hedersråd

Kontaktinformation

Stadsdirektör
Jukka Mäkelä  
PB 11, 02070 ESBO STAD
Tfn 09 81621 (växel)
Twitter @KjMakela

Fotografier av Jukka Mäkelä för medier. Fotografens namn ska nämnas vid publicering.