Säkerhetsplanering

Program för trygghet och säkert i Esbo

I programmet för trygghet och säkerhet i Esbo presenteras huvudlinjerna för säkerhetssamarbetet i Esbo och dessutom centrala mål och medel, samt deras uppföljning under fullmäktigeperioden.

I programmet beskrivs det nuvarande och det önskade läget, utmaningar i Esbo samt fokusområden för utveckling av trygghet och säkerhet. Statistiken pekar på att trygghet och säkerhet är en konkurrensfaktor för Esbo.

Program för trygghet och säkerhet i Esbo 2017–2018 (pdf, 8308 Kt)

Informationssäkerhetspolicy för Esbo stad

Stadsstyrelsen godkände 8.2.2016 en ny Esbo stad Informationssäkerhetspolicy.

Policyn fastställer principerna för informationssäkerhet och ligger till grund för stadens anvisningar om informationssäkerhet. Målet är att stadens egna funktioner och tjänsterna för kommuninvånarna fungerar störningsfritt och att bestämmelserna om informationssäkerhet och dataskydd följs.

Informationssäkerhetspolicyn gäller alla arbetstagare, tjänsteinnehavare och förtroendevalda vid staden och representanter för stadens intressentgrupper. Den tillämpas på all information och data.

I policyn definieras vad som avses med informationssäkerhet, på vilka sätt informationssäkerheten anknyter till dataskydd, riskhantering, beredskap och cybersäkerhet samt vilka de centrala målen är. Dessutom fastställer policyn organisering, roller och ansvarsfördelning vid informationssäkerhetsarbetet.

Esbo stad Informationssäkerhetspolicyn (pdf, 317 Kt)