Esbo stad tar i bruk Googles och Microsofts molntjänster för att stöda mångsidiga läromiljöer i skolorna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-04-2016 kl. 15.15

Esbo stad har beslutat att ta i bruk Googles och Microsofts molntjänster för undervisning, Google Apps for Education och Office 365 for Education. Detta ska säkra en mångsidig undervisningsmiljö, nåendet av målen i de nya läroplanerna som träder i kraft till höstterminen samt jämlika möjligheter för eleverna att använda ny teknik vid lärandet.

De nationella grunderna för läroplanen samt läroplanerna i Esbo förutsätter en mångsidig användning av informationsteknik. Kunskaper i användningen av informationsteknik är en viktig medborgarfärdighet och en del av läskunnigheten i bred bemärkelse. Dessa kunskaper ska tillämpas systematiskt på alla årskurser, i alla ämnen och i ämnesöverskridande lärande samt i det övriga skolarbetet. Stadens mål är att lärandet stöds av en mångsidig läromiljö som svarar mot elevernas medievärld.

Molntjänsterna är avsedda för undervisning. De avviker betydligt från molntjänster för privatkunder, som kan vara föremål för riktad, profileringsbaserad reklam och där tjänsteleverantören har rätt att använda materialet som sparas på molntjänsten. När det är staden som sluter avtalet och molntjänsten tas i bruk i hela staden säkras användarnas integritet och dataskydd. Molntjänsten innehåller inga reklamer och integritetsskyddet följer lagens krav. I avtalen används standardavtalsklausuler som EU har beslutat om, vilket enligt 23 § 8 punkten i personuppgiftslagen är ett villkor för att få översända personuppgifter utanför EU/EES.