Esbo stads bokslut 2018

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
22.3.2019 kl. 15.30

Esbo stad hade framgång år 2018, men skatteintäkterna ökade inte alls i samma takt som staden växte.

”Esbo valdes på sommaren till världens smartaste samfund i tävlingen Intelligent Community Awards. Temat 2018 var användning av data vid utveckling av människovänliga tjänster, det vill säga humanisering av data. På hösten kallades Esbo stad till föregångarstad inom FN:s program för hållbar utveckling Agenda 2030. Esbo stad har lovat att nå FN:s 17 mål för hållbar utveckling till år 2025. Esbo valdes till årets bibliotekstad och moderna konstmuseet i Esbo EMMA utsågs till årets museum 2018”. Stadsdirektör Jukka Mäkelä räknar upp bragder under det gågna året.

Esbo växer så det knakar. Folkmängden ökade med 4 900 personer till 283 944 i slutet av 2018. Enligt prognosen fortsätter ökningen med 4 700 personer per år. Befolkningsstrukturen förändras. De äldre åldersklasserna växer och antalet personer med annat modersmål än finska och svenska ökar. Det kommer inte att vara lätt att ordna alla tjänster som behövs inom ramen för en hållbar ekonomi.

De beskedliga skatteintäkterna ansträngde ekonomin

Finlands ekonomi hade högkonjunktur, sysselsättningsläget förbättrades och byggverksamheten fortsatte på rekordnivå. Trots detta ökade stadens skatteintäkter endast med 12 miljoner euro, 0,8 procent från 2017. Ökningen av skatteintäkterna var beskedlig i hela landet på grund av skatterättelser och det så kallade konkurrenskraftsavtalet.

Verksamhetsbidragets underskott ökade med över 2,5 procent, vilket överskred ökningen av skatteintäkter. Årsbidraget minskade med 35 miljoner euro till 195 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var 34,4 miljoner euro. Driftsekonomin visade överskott, men det räckte inte till för finansieringen av ersättande investeringar och investeringar på grund av tillväxten. Av investeringarna finansierades 72 procent med internt tillförda medel. Den långfristiga lånestocken utan koncernkontots saldo ökade med 45 miljoner euro. Utjämningen av intäkterna av kommunalskatten till annat håll i Finland var 170 miljoner euro.

Stadens balansräkning är fortsättningsvis stark. Soliditeten och den relativa skuldsättningen förbättrades och de sammanlagda lång- och kortfristiga lånen minskade från 2017. Stadens ekonomiska nyckeltal ligger på en skälig nivå jämfört med Finlands kommuner.

Esbo investerar i hållbar tillväxt

Byggandet av Västmetron mellan Mattby och Stensvik samt infrastrukturen i stationernas omgivning pågår intensivt till 2023. Byggandet av Stadsbanan mellan Alberga och Esbo centrum främjas, så att staden för sin del har beredskap att inleda därtill hörande byggande genast efter statens beslut. En stadsstruktur som stöder sig på spårtrafik erbjuder förutsättningar att bygga ett hållbart, mångsidigt boende, smarta tjänster som stöder sig på stadscentrumen, en extraordinär innovationsmiljö och ett smart trafiksystem som kopplar ihop resans delar till en smidig helhet.

Staden byggde kommunalteknik för 158 miljoner euro och lokaler för 50 miljoner euro. När finansieringsposterna beaktas uppgick investeringarna till 270,5 miljoner euro.

”Staden genomför programmet Fixa skolorna. Målet är trygga lokaler för skolor och daghem. Effekterna av lokalerna i förhållande till kostnaderna förbättras med hjälp av granskning av lokalerna områdesvis, genom att bygga fem skollokaler och fem daghem med en ny projektbolagsmodell samt genom att effektivera lokalanvändningen”, säger Mäkelä.

Utvecklingen av staden ökar koncernens lånestock

Stadens ekonomi bör granskas på koncernnivå. En stor del av investeringarna görs av dotterbolagen. Dessa investeringar, som uppgick till 187 miljoner euro, användes bland annat för byggande av Västmetron till Mattby och vidare till Stensvik, skollokaler och hyreshus i Esbo bostäder Ab:s regi. Koncernens lånestock ökade till 3 503 miljoner euro, 12 336 euro per invånare. Koncernens soliditet sjönk till 40,5 procent.

”Esbo har som mål att vara en ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt hållbar stad. I överensstämmelse med stadens program för produktivitet och balansering av ekonomin är det centralt att förbättra soliditeten och årsbidraget, att stävja investeringsnivån och att stoppa koncernlånestockens ökning 2020”, säger Mäkelä.

Upplysningar: stadsdirektör Jukka Mäkelä, ekonomiplaneringsdirektör Pia Ojavuo

Stadsstyrelsens föredragningslista för 25.3.2019