Esbos nya busslinjenät betjänar passagerarna bättre än tidigare

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
2.1.2018 kl. 13.03

bussilinjat

De nya busslinjerna i södra Esbo som tas i bruk i början av 2018 betjänar både matartrafiken till omstigningsterminalerna och de interna förbindelserna i södra och mellersta Esbo från bostads- och arbetsplatsområdena till stadscentrumen. Kollektivtrafikförbindelserna förbättras också mellan Esbos fem stadscentrum.

Med samma busslinje når man närtjänsterna i stadscentrumen, men man kan också fortsätta resan med metro till Helsingfors och hela huvudstadsregionen. Hittills har de olika delarna av södra Esbo haft särskilda bussförbindelser till stadscentrumen och andra busslinjer till Helsingfors.

Ur användarens synvinkel är kollektivtrafiken nu tydligare och lättare att uppfatta. Med tanke på stadens ekonomi möjliggör matartrafiken också en kostnadseffektiv produktion av kollektivtrafiktjänster.

I Alberga genomfördes motsvarande ändring i början av 2000-talet när Esbos stadsbana och Albergas terminal blev färdiga.

Högklassiga och tillgängliga omstigningsterminaler

De centrala platserna för omstigning från buss till metro är Mattby och Hagalund. Esbo har beslutat bygga nya bussterminaler i båda. I terminalerna sker omstigningen inomhus högklassigt och tillgängligt på samma sätt som i Kampen.

Mattbys bussterminal är redan färdig och väntar på att matartrafiken börjar. Från bussterminalen kommer man smidigt med rulltrappor och hissar såväl till perrongen som till Iso Omenas kommersiella tjänster och till hälsovårds- och bibliotekstjänsterna på Servicetorget ovanför bussterminalen. Från Mattbys terminal och framför den går busslinjer till olika delar av Esbo, så det är lätt att byta från en buss till en annan i terminalen också vid resor inom staden.

Byggandet av Hagalunds bussterminal och förbindelserna därifrån till metrostationen pågår. Den nya bussterminalen med väntrum i närheten av metrostationen blir färdig våren 2019. Fram till dess måste man gå från Nordvägen och Tapioplatsen till metrostationen för att byta från matarbuss till metro. När den nya bussterminalen och väntrummen är färdiga är det lika tillgängligt och smidigt att stiga om i Hagalund som i Mattby och Kampen.

Som en del av förlängningen av Västmetron färdigställs i början av 2020-talet en ny, lite mindre bussterminal även i Esboviken för matarlinjerna från Esboviken och Kyrkslätt. Fram till dess betjänas dessa områden av matarlinjerna med ändhållplats i Mattbys terminal.

På de andra metrostationerna sker omstigningen från buss till metro på närliggande busshållplatser, som är högklassiga och tillgängliga.

Smidig busstrafik med hjälp av trafikljus och ombyggnad av gator

För att trygga verksamhetsförutsättningarna för matarbussarna har Esbo stad genomfört betydande investeringar i gatunätet genom att bygga nya gatuförbindelser och bygga om gator som är viktiga för matartrafiken vid metrostationerna och i deras omgivning. Vid metrostationerna har gatubyggena nu slutförts med undantag av Hagalund och Otnäs.

För matartrafiken till Mattby har det på Västerleden byggts körfält för bussar västerut. Vid Mattbys metrostation och Iso Omena har gatuarrangemangen på Biskopsbron förnyats med ytterligare körfält, trafikljus för kollektivtrafiken samt genom förbättring av hållplatser och körfältsarrangemang. Staden har också förberett sig på eventuella störningar i trafiknätet och terminalen.

För matarlinjerna från Sökö och Ivisnäs har det byggts en helt ny gatuförbindelse, Finnviksvägen.  Ytterligare körfält i västra delen av Kvisbackavägen samt förnyade trafikarrangemang vid den planskilda anslutningen i Finno och vid Finnoknuten betjänar matarlinjerna från Södrik, Ladusved och Nöykis.

Havsvindsvägen och Gäddviksgatan framför Ängskullas metrostation har byggts om och det har byggts nya gång- och cykelvägar. Vid Idrottsparkens metrostation har Björkmankansvägen byggts om. Vid Kägeluddens metrostation har förbindelserna för kollektivtrafiken på Kägeluddsvägen och gångförbindelserna till metrostationen förbättrats.

I Hagalund och Otnäs kör busstrafiken undantagsrutter tills den nya bussterminalen vid Havsvindsvägen och byggnaden Väre med omgivning på Aalto-universitetets campus blir färdiga 2019.

1 000 nya bilplatser och 1 000 nya cykelplatser för infartsparkering

Infartsparkering är en tjänst som kompletterar matarbusstrafiken och den är avsedd för de passagerare i kollektivtrafiken som inte anlitar matarbussar.

För kunder som kommer med personbil till metron eller bussen finns det cirka 1 000 avgiftsbelagda platser för infartsparkering i parkeringsanläggningarna vid Mattbys, Hagalunds, Idrottsparkens och Ängskullas metrostationer.  Infotavlorna vid gatorna och HRT:s reseplanerare på webben ger bilisterna realtidsinformation om antalet lediga platser för infartsparkering i parkeringsanläggningarna. På infartsparkeringen i Ängskulla tas realtidsinformationen i bruk senare.

För cyklisterna finns det vid metrostationerna sammanlagt drygt 1 000 platser som ligger nära metron och matarbussarna. Största delen av platserna har tak och är sådana där cykelramen kan låsas vid ställningen.