Ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystemet innehåller ärendena som öppnas i staden, de politiska organens och tjänsteinnehavarnas beslut i dessa ärenden samt bilagor och tilläggsmaterial som hör till ärendena.

På esbo.fi finns möteshandlingar med föredragningslistor och protokoll jämte bilagor för fullmäktige, stadsstyrelsen och dess sektioner, nämnderna och deras sektioner samt och räddningsverkets direktion.

Fullmäktiges möteshandlingar publiceras både på finska och svenska. Nämnden Svenska rum publiceras på svenska. Välj ”Valtuusto” och det färskaste datumet i listan över organ om du vill läsa fullmäktiges föredragningslista eller protokoll på svenska.

Ärendehanteringssystemet ger också uppgifterna för ”ärendekort” (asiakortti) som visar hur behandlingen av ett ärende framskrider. Sådana ärendekort används för ärenden som gäller generalplaner och detaljplaner och planer över vägar, gator och parker. Se Kaikki hankkeet.

Tjänstens information 

Kräver ingen identifiering.