Invånarinitiativ.fi-webbtjänsten

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Tjänsten finns tillgänglig både på finska och på svenska. Tjänsten tillhandahålls gratis av justitieministeriet och är trygg att använda.

Enligt kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.

Om två procent av kommunens röstberättigade invånare tar initiativ i en fråga som hör till fullmäktiges befogenhet, ska fullmäktige ta initiativet upp till behandling. Därtill kan fem procent av kommunens röstberättigade invånare ta initiativ till en kommunal folkomröstning.

Kontaktuppgifter


Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet.