Personregisterbeskrivningar

Syftet med personuppgiftslagen 523/1999 är att genomföra de grundläggande fri- och rättigheter som tryggar skyddet för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter samt att främja utvecklandet och iakttagandet av god informationshantering. Lagen förpliktar den registeransvarige (Esbo stad) att göra upp en registerbeskrivning över varje personregister i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen.

Namn- och adressuppgifter är exempel på personuppgifter. Personuppgifter kan samlas och sparas till exempel då det mellan den registeransvarige och den registrerade finns en saklig anknytning, såsom ett klientförhållande, tjänsteförhållande eller elevförhållande.

I enlighet med personuppgiftslagen ska personen på begäran få veta vilka personuppgifter om honom eller henne som har förts in i ett personregister och på vilka grunder de behandlas.  Genom att utöva sin rätt till insyn kan den registrerade även kräva att en felaktig uppgift korrigeras.

De flesta av de personregisterbeskrivningarna har publicerats endast på finska.

Kultur och fri bildning

  

    

Koncernförvaltningen