Ett förslag till en generalplan för norra och mellersta Esbo läggs fram offentligt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
08-09-2020 kl. 12.48

I generalplanen samordnas mål för stadens utveckling. 

Du kan studera förslaget och lämna in anmärkningar mot förslaget till generalplan för norra och mellersta Esbo när det är offentligt framlagt 7.9–20.10.2020.

Generalplanen ger ramar för kommande generationers stadsmiljö och välfärd. I generalplanen samordnas folkökning, urbanisering och klimatneutralitet på lång sikt. Under de kommande årtiondena utarbetas detaljplaner för de delar som kräver noggrannare planering.

Natur och tjänster nära invånarna

I framtiden kan man i norra och mellersta Esbo bo i tätt bebyggda lokalcentrum eller glesare villaområden. Genom att bygga centrumområden tryggas tillgången till tjänster, eftersom dessa behöver ett tillräckligt befolkningsunderlag. I områden för boende har nya villaområden införts i generalplanen och möjligheterna att bygga förbättrats efter att utkastet till generalplan var offentligt framlagt.

När det byggs tätare i centrumen kvarstår mer plats för naturen. De ekologiskt och kulturhistoriskt värdefulla grönområdena, sjöarna och vattendragen i norra och mellersta Esbo bevaras i generalplanen. Omkring hälften av generalplanens område kommer fortsättningsvis att bestå av friluftsområden, skog, naturskyddsområden och grönområden.

I generalplanen finns alla nuvarande naturskyddsområden samt de nya naturskyddsområden som ingår i förslaget till landskapsplan, Nylandsplanen 2050. Naturskyddsområdena har i förslaget till generalplan beteckningen ”skyddsområde”, vilket möjliggör mångsidigare skyddsåtgärder.

Mer fart på kollektivtrafik och cykelåkning

En hållbar tillväxt i Esbo stöder sig på spårtrafik. Stadsbanan mellan Alberga och Köklax samt direktbanan mellan Esbo och Salo är viktiga projekt för norra och mellersta Esbo.  Direktbanan möjliggör också pendeltåg till nya centrum som planläggs i Hista och Myntbacken.

Kollektivtrafiken mellan centrumen i Esbo kommer att förbättras: snabba stomlinjer har föreslagits från Kalajärvi och Vichtisvägen och vidare till Alberga samt från Esbo centrum till Gloms och vidare till sjukhusområdet i Jorv. Stomlinjerna kan i början trafikeras med bussar och senare ersättas av snabbspårvagnar om invånarantalet och efterfrågan på kollektivtrafik ökar.

Staden vill förbättra förutsättningarna för cykelåkning. I generalplanen anges kvalitetscykelvägar från Kalajärvi längs Vichtisvägen till Vanda, via Viskärr till Esbo centrum och över Långträsk mot Alberga. Från Hista anges kvalitetscykelvägar via Myntböle till Esbo centrum och mot Köklax.

Förslaget till generalplan är resultatet av ett intensivt samarbete

Förslaget till generalplan för norra och mellersta Esbo har skapats i ett intensivt samarbete med intressentgrupper. Olika intressen har jämkats. Förslaget till generalplan drar nytta av responsen från invånarna och bygger på omfattande utredningar om stadsstruktur, trafik och miljö. Förslaget till generalplan och utredningarna som ligger till grund för förslaget publiceras 2.9.2020 på sidan Generalplan för norra och mellersta Esbo.

Planmaterialet finns också i tryckt form. Generalplanens karta, bifogade kartor, planbestämmelser och planbeskrivning finns att läsa på Esbo stads teknik- och miljösektors kundtjänst (Teknikvägen 15, Otnäs), på Entressebiblioteket (Brogatan 11, Esbo centrum), på Kalajärvi bibliotek (Höstglödsängen 4), på Björnkärrs bibliotek (Björnängsgränden 3) och på fullmäktigegården (Esbogatan 5, Esbo centrum). På kundtjänsten i Otnäs finns dessutom utskrifter av utredningar över generalplanområdet från 2018–2020.

Förslaget till generalplan är offentligt framlagt 7.9–20.10.2020. Invånare, företag och andra intressenter kan under denna tid lämna in anmärkningar mot förslaget. Anmärkningarna beaktas innan förslaget går vidare till beslut.

Generalplan för norra och mellersta Esbo 
Stadsstyrelsens protokoll 18.5.2020