Färdtjänsten i västra Nyland förnyas – användarna deltar i utvecklingsarbetet

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
25.3.2019 kl. 14.01

Den nya lagen om transportservice skapar både nya möjligheter och nya utmaningar för ordnandet av färdtjänster. I västra Nyland sköts färdtjänsten i fortsättningen av Färdcentralen Västra Nyland, som leds av Esbo.

Förnyelsearbetet fortsätter i år enligt följande:

 • på våren upphandlas en förmedlingstjänst som administrerar beställningarna på färdtjänst
 • på sommaren upphandlas färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och enligt socialvårdslagen
 • på hösten provkörs tjänsten tillsammans med frivilliga utvecklarklienter
 • i slutet av året börjar användarna överföras till den nya tjänsten.

Den nya tjänsten förbättrar tillgången på tjänster samt gör dem säkrare och lättare att följa. Med hjälp av ny teknik får användarna nya, alternativa handlingssätt. Både användaren och kommunen kan kontrollera att tjänsten fungerar som den ska i realtid. Det blir också lättare för användarna att delta i utvärderingen och utvecklingen av tjänsten och ge feedback på den.

Färdtjänsten ersätter kollektivtrafik

Färdtjänsten är avsedd för de invånare som på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning inte kan använda kollektivtrafik. Det är speciellt viktigt att tjänsten är lätt att nå: beställningssamtalen blir besvarade inom en minut och en bil står vid dörren senast en timme efter beställningen.

Användarna deltar i utvecklingsarbetet

Målet är att skapa en modern och klientorienterad verksamhetsmodell, som utvecklas tillsammans med dem som använder tjänsten. Det är fortfarande möjligt att komma med och påverka.

 • Projektet Transporter 2019 och ett flertal organisationer har ordnat diskussionsmöten om färdtjänsterna.
 • Dessutom ordnas öppna diskussionsmöten i biblioteken i Esbo varannan vecka. På dem behandlas invånarnas frågor och bekymmer. Följande möten ordnas 27.3 i Sello, 10.4 i Iso Omena, 24.4 i Sello, 8.5 i Kalajärvi och 22.5 i Köklax.
 • Diskussionen pågår också i sociala medier och på webbplatsen Transporter 2019, där du kan komma med idéer och kommentarer och där du hittar svar på vanliga frågor.
 • Den första verkstaden för de frivilliga utvecklarklienterna ordnades i januari och de följande ordnas kring april och maj. På verkstäderna behandlas bland annat upphandlingen av och anvisningar för färdtjänsten. Utvecklarklienterna deltar också i utvärderingen av anbuden.
 • Färdtjänsterna har behandlats i kommunernas handikappråd och äldreråd och representanter för råden har också deltagit i verkstäderna.

Kommentarer och önskemål från användarna har påverkat bland annat följande saker: Det är tillåtet att stanna upp en kort stund längs med rutten om det är nödvändigt, det går att beställa också med klientnummer, en ledsagare behöver inte vara närvarande under hela resan, en ledsagare kan också vara en person som får färdtjänststöd och begreppet ”familjemedlem” utvidgas att också omfatta närstående som inte bor i samma hushåll. Reglerna för att slå samman resor och för bonusresor har också uppdaterats. Dessutom minskas den inverkan som en egen bil har på beviljandet av färdtjänst och det blir möjligt att använda tjänsten också på andra håll i Finland (för färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp). Gränserna för självriskandelen för sammanslagna resor avlägsnas (för färdtjänst enligt socialvårdslagen).

En flexibel tjänst som beaktar individuella behov

Det har förekommit felaktiga påståenden i offentligheten om bland annat tjänstens innehåll, om möjligheten att stanna upp eller ändra på rutterna samt om dataskyddet. Vi vill rätta dessa påståenden enligt följande:

 • Varje klient beviljas tjänster enligt sitt individuella behov.
 • Färdtjänsten är avsedd för att förflytta en person från plats A till plats B. Behöver man sköta ärenden finns det bland annat olika slags butikstjänster och personlig assistans – det är inte meningen att färdtjänsten ska ersätta dessa tjänster.
 • Förmedlingscentralen berättar priset och rutten för den färdtjänst som klienten beställt. Chauffören har emellertid en möjlighet att reagera om situationen förändras under resan.
 • Det är tillåtet att stanna upp en liten stund om det är nödvändigt och om det sker längs med rutten. Dessutom är det tillåtet att stanna upp för att lämna och hämta barn vid daghem. Detta får ta en längre stund och avvika från rutten.
 • När användaren beställer färdtjänst och stiger in i bilen ska hen identifiera sig med sitt klientnummer eller namn. Klientens dataskydd ligger i fokus för beställningsprocessen.

Ett av de centrala målen för förnyelsen är att förbättra tillgången till tjänsten. Det ligger i klienternas intresse att bilarna är i trafik hela tiden. Då kan vi ordna färdtjänst för alla och tillgången till tjänsten är god.

Bilaga: Principer för färdtjänst

 1. Tjänsten är säker för användarna.
 2. Tjänsten är tillgänglig och nåbar och motsvarar användarnas individuella behov.
 3. Tjänsten ska vara tillgänglig inom en skälig tid och dygnet runt.
 4. Tjänsten fungerar på finska, svenska och engelska.
 5. Resor slås samman endast om klienterna själva vill det.
 6. Tjänsten fungerar likvärdigt i hela västra Nyland.
 7. Chaufförerna är yrkeskunniga.
 8. Rätt att använda egen taxi (med namngiven chaufför) är möjlig för de klienter för vilka det är motiverat.