Förhandlingsresultat om Esbo stads budget för 2018

20.11.2017 kl. 18.50

Fullmäktiges förhandlingskommitté har nått förhandlingsresultat om Esbo stads budget för 2018 och ekonomiplanen. Avtalsparter är Samlingspartiet, De gröna, Socialdemokraterna, Svenska folkpartiet, Vänsterförbundet, Centern, Blå fullmäktigegruppen, Kristdemokraterna och Liberalerna. Förhandlingsresultatet höjer slutsumman i stadsdirektörens budgetförslag med 4,69 miljoner euro, av vilket driftsutgifternas andel är 3,69 miljoner euro och en minskning av inkomsterna 1 miljon euro. Dessutom ökades investeringarna med 0,5 miljoner euro.

I stadsdirektörens budgetförslag ingår nästan 1 miljard euro för en period på tio år för renovering av skol- och daghemslokaler. Investeringsprogrammet bereds som en helhet. Förslagen om skolnätet i fråga om hela gymnasienätet och alla skolor i Hagalundsområdet föreläggs stadsstyrelsen senast i februari 2018.

Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter höjs inte. Mer pengar används till terapitjänsterna för barn och mentalvårdstjänsterna för unga, studerandehälsovården samt vuxensocialarbetet och familjearbetet.

Inom bildningssektorn tidigareläggs språkundervisningen genom ökad undervisning i lågstadieskolorna. Eftermiddagsverksamheten möjliggörs för elever i årskurs 2 och avgifterna hålls på nuvarande nivå. Undervisningen i B2-språket i högstadieskolorna ökas med en timme. Det läggs till pengar för svenska undervisningen och småbarnspedagogiken samt för ytterligare elevplatser i Mattlidens gymnasium.  Mer pengar används också bland annat till specialundervisning och assistentresurser, understöd till idrotts- och ungdomsorganisationer och stöd för hobbyer för mindre bemedlade barn.

Inom teknik- och miljösektorn inleds planeringen av en kvalitetscykelväg vid Västerleden 2018. För planeringen av teaterlokaler för Esbo, ett kulturtorg och en ombyggnad av kulturcentrumet reserveras 0,5 miljoner euro.

Esbo stadsfullmäktige beslutar om budgeten vid sitt möte 7.12 kl. 16.

Budgetförhandlingarna 2018, avtal i euro (på finska)  Neuvottelutulos (pdf, 35 Kt)

Budgetförhandlingarna 2018, protokollsanteckningar (på finska)  Pöytäkirjamerkinnät (pdf, 20 Kt)