Förhandsinformation om Esbo stads bokslut 2020

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
08-02-2021 kl. 15.52

Coronapandemin gjorde att ekonomin och tillväxten var exceptionella år 2020

År 2020 var exceptionellt inom den kommunala ekonomin, som stärktes trots coronapandemin. I Esbo berodde detta på redovisningar av skatteinkomster från år 2019, som inte erhållits på grund av skattekortsreformen, statens coronakompensationer samt en måttlig ökning av kostnaderna. Esbo stads årsbidrag ökade till 316 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat till 140 miljoner euro. Skatteinkomsterna täckte väl finansieringen av tjänsterna och 92 procent av investeringarna kunde finansieras med internt tillförda medel. 

De externa verksamhetsintäkterna uppgick till 404 miljoner euro, vilket är 14 miljoner euro och 3,4 procent mindre än 2019. Inkomsterna minskade till följd av att man på grund av coronapandemin stängde tjänster inom småbarnspedagogiken, idrotts- och kulturtjänsterna samt social- och hälsovårdssektorn.

De externa verksamhetskostnaderna låg på samma nivå som i den ursprungliga budgeten och ökade med 45 miljoner euro från 2019. Inom social- och hälsovårdssektorn överskreds den ursprungliga budgeten för hälsovårdens egen verksamhet med 21 miljoner euro i synnerhet på grund av kostnaderna för testning av, spårning av och skydd mot coronaviruset samt kommunandelen för den specialiserade sjukvården med 6 miljoner euro, när städerna i HUS-området beslutade täcka det underskott på 40 miljoner euro som orsakats av coronapandemin för samkommunen HUS under räkenskapsperioden 2020. Även anslagen för familje- och socialtjänster överskreds med 9 miljoner euro. Den ökade arbetslösheten, i synnerhet långtidsarbetslösheten, ökade stadens utgifter för arbetsmarknadsstöd till 24,6 miljoner euro, ökningen från året innan var över 19 procent.

Stadens bruttoinvesteringar var sammanlagt 424,5 miljoner euro och nettoinvesteringarna 342,2 miljoner euro. Lånestocken ökade och uppgick i slutet av året till 1 119 miljoner euro.

Esbos befolkning ökade med 3 180 invånare under 2020. År 2019 ökade befolkningen rekordhögt med 6 100 invånare, vilket innebär att den genomsnittliga ökningen 2019–2020 motsvarar Esbos normala befolkningstillväxt, som har varit 4 600 personer per år.

I slutet av 2020 var arbetslöshetsgraden i Esbo 12,2 procent, medan den ett år tidigare var 7,7 procent.

Antalet anställda vid staden var 325 flera i slutet av 2020 än ett år tidigare. Användningen av inhyrd arbetskraft minskade så att de totala personalkostnaderna och kostnaderna för inhyrd arbetskraft ökade med endast 1,4 procent.

Stadsstyrelsen behandlar förhandsuppgifterna om Esbo stads bokslut för 2020 måndag 8.2. Det egentliga bokslutet behandlas av stadsstyrelsen 29.3.2021 och av fullmäktige 17.5.2021.

Stadsstyrelsens föredragningslista 8.2.2021 (på finska)