Förslag om förändringar för två svenskspråkiga daghem och Rödskogs förskola

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
12.4.2018 kl. 15.10

Nämnden Svenska rum samlas till möte 19.4 och kommer då att ta ställning till ett förslag om att Kannbro gruppfamiljedaghem och Mickels daghem läggs ned. Orsakerna till förslaget är lågt barnantal. Under samma möte kommer nämnden också att behandla ett förslag om att flytta verksamheten i Rödskogs förskola till Niperts daghem för läsåret 2018–2019.

Kannbro gruppfamiljedaghem och Mickels daghem: Få ansökningar och för små barngrupper

Förslaget om att lägga ned enheterna grundar sig på lågt barnantal i både Kannbro gruppfamiljedaghem och Mickels daghem. Antalet ansökningar har till båda enheterna varit sjunkande under en längre tid, och små enheter är också sårbara ur personalsynvinkel.

Barnantalet i Kannbro gruppfamiljedaghem har redan under verksamhetsåret 2017–2018 blivit så litet att gruppfamiljedaghemmet funnits i Mickels daghems lokaler. Även i Mickels daghem är barnantalet lågt. De få ansökningarna till både Kannbro och Mickels har lett till att det varit utmanande att fylla grupperna till en nivå som möjliggör ändamålsenlig verksamhet. Inför verksamhetsåret 2018–2019 har enheterna sammanlagt en ansökan.

Ifall förslaget godkänns flyttas verksamheten till Lagstads daghem och förskola från och med 1.8.2018. Flytten skulle i sådana fall gälla färre än 20 barn samt den personal som funnits i enheterna.

De berörda vårdnadshavarna har blivit informerade om förslaget och har kallats till ett infomöte om ärendet.

Bekanta dig närmare med beredningen till förslaget: Nedläggning av Kannbro gruppfamiljedaghem och Mickels daghem

Rödskogs förskola föreslås flytta för nästa läsår

Verksamheten i Rödskogs förskola föreslås flytta till Niperts daghem för läsåret 2018–2019. Ifall förslaget godkänns ordnas också den kompletterande småbarnspedagogiska verksamheten för förskolebarnen i Niperts daghem. 13 av de blivande 18 förskolebarnen i Rödskogs förskola är redan placerade i Niperts daghem.

Orsaken till förslaget för flytten är utrymmesbrist. Under läsåret 2018–2019 kommer Rödskogs skolas elevantal att vara det samma som under detta läsår (47 elever), medan förskolegruppen kommer att växa med fyra barn till 18 elever jämfört med innevarande läsår.

Lokalerna för småbarnspedagogik och förskola dimensioneras enligt rekommendationen 7 m2 per barn. Under detta läsår har barnen i Rödskogs förskola haft i genomsnitt 2,5 m2 per barn, och i samband med ökningen av barnantalet inför nästa läsår skulle genomsnittliga ytan per barn minska till 1,9 m2 per barn.

Niperts daghem har ett ledigt grupprum där Rödskogs förskolegrupp får plats för sin verksamhet.

Förslag om att flytta verksamheten i Rödskogs förskola till Niperts daghem för läsåret 2018–2019

Hur fortsätter processerna kring förslagen?

De berörda vårdnadshavarna och personalen i enheterna har fått inbjudan till infomöten som kommer att hållas i början av nästa vecka. Nämnden Svenska rum behandlar förslaget om nedläggningarna samt förslaget om flytten under mötet den 19.4.2018.

Ytterligare information

Förvaltningschef Mia Westerlund, tfn 043 826 8869

I föredragningslistan till nämnden Svenska rums möte (länkarna i texten ovan) finns även kontaktuppgifter till de båda ärendenas beredare, vilka också gärna svarar på ytterligare frågor.