Fortum bygger ett nytt värmepumpverk i Finno – över hälften av fjärrvärmen produceras koldioxidneutralt år 2022

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10.6.2019 kl. 7.46

Fortum planerar ett värmepumpverk som kan producera 20 megawatt fjärrvärme vid kraftverket i Finno. Det nya värmepumpverket producerar koldioxidneutral (nettoutsläppen av växthusgaser är noll) fjärrvärme som ersätter fjärrvärme av fossila bränslen. Enheten tas enligt planerna i bruk våren 2021 och år 2022 höjer den koldioxidneutrala fjärrvärmeproduktionens andel till över 50 procent. Den nya enheten möjliggör en längre period av koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion under årets varma månader.

Värmepumpverket använder värmen i det renade avloppsvattnet från Helsingforsregionens miljötjänsters avloppsreningsverk i Blombacken, som blir färdigt 2022. Dessutom ska värmepumpverket under sommaren använda varmt havsvatten. Det slutliga beslutet att bygga värmepumpverket fattas innevarande år.

”Det är en viktig insats inom klimatarbetet att göra fjärrvärmeproduktionen i Esbo koldioxidneutral under 2020-talet. Med den nya enheten tar vi ett stort steg mot detta mål. Enheten kommer att producera värme dygnet runt varje dag året om och ersätta värmeproduktion med fossila bränslen”, säger Fortums VD Pekka Lundmark.

Tunnel för renat avloppsvatten byggs från Blombacken till Finno

Från Helsingforsregionens miljötjänsters nya avloppsreningsverk i Blombacken kommer det renade avloppsvattnet att rinna i en tunnel till Finno. Där byggs ett underjordiskt pumpverk med vilket vattnet leds till Fortums värmepumpverk. Efter att värmen i avloppsvattnet tagits tillvara leds vattnet vidare ut till havs i en 8 kilometer lång tunnel – liksom hittills.

”När avloppsreningsverket i Blombacken tas i bruk minskar belastningen på havet av näringsämnen per invånare. Avloppsreningsverket kommer att avlägsna över 96 procent av avloppsvattnets fosfor och organiska ämnen och över 90 procent av kvävet. Avloppsreningsverket producerar största delen av den energi det behöver, bland annat av biogas som utvinns ur slammet”, säger Helsingforsregionens miljötjänsters VD Raimo Inkinen.

En del av de underjordiska anläggningarna i Finno byggs av Helsingforsregionens miljötjänster och Fortum tillsammans. Arbetena inleds innevarande år. De påverkar inte den intilliggande fågelvåtmarken.

När kommunalteknisk infrastruktur flyttar under jorden och avloppsreningsverket flyttar till Blombacken kan stranden i Finno användas för andra ändamål.

”Tillväxten är snabb i utvecklingszonen längs Västmetron. Det är fint att se hur ett hållbart och ekologiskt energisystem byggs i Esbo av flera aktörer tillsammans. Att utnyttja värmen i avloppsvattnet är ett utmärkt alternativ vid utvecklingen av staden”, konstaterar Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

I gruppfotot Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä (t.v.), Fortums VD Pekka Lundmark och Helsingforsregionens miljötjänsters VD Raimo Inkinen.

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä (t.v.), Fortums VD Pekka Lundmark och Helsingforsregionens miljötjänsters VD Raimo Inkinen träffades vid kraftverket i Finno, där de firade den kommande investeringen i ett värmepumpverk, som är ett viktigt steg mot en koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion i Esbo. Samtidigt undertecknade Helsingforsregionens miljötjänster och Fortum ett avtal om ett mera omfattande utnyttjande av värmen i avloppsvattnet. Bild Pasi Salminen.

Esbo har som mål att permanent vara den hållbaraste staden i Europa och koldioxidneutral på 2020-talet. Största delen av de beräknade växthusgasutsläppen härrör från uppvärmning av bostäder, från väg- och spårtrafiken och från elkonsumtionen. För att stöda en hållbar tillväxt utvecklar vi och tar i bruk lösningar inom ren teknik tillsammans med olika partner. Tillsammans med Esboborna är vi föregångare inom smart stadsutveckling, klimatarbete och kretsloppsekonomi. esbo.fi/hallbarutveckling