Fortum och Esbo stad genomför gemensamt koldioxidneutrala energilösningar

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18.10.2016 kl. 9.02

Fortum och Esbo stad har avtalat om samarbete för att utveckla och genomföra energilösningar i Esbo. Målet med samarbetet är att få fram lösningar som bidrar till att betydligt minska koldioxidutsläppen från energiförbrukningen i Esbo före 2030. Parterna ska under det innevarande året utarbeta ett åtgärdsprogram där närmare mål för samarbetet samt dess framskridande fastställs. Åtgärderna gäller bland annat fjärrvärme och -kyla, elproduktionen, den eldrivna trafiken, energilager och nya energitjänster för kunderna. 

”Vårt mål är att öka Esbos attraktionskraft och konkurrensförmåga i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Vi försöker att i samarbete med Fortum främja uppkomsten av affärsverksamhet samt nya produkter och tjänster som baserar sig på ren energi. Tillsammans utvecklar vi lösningar som minskar utsläppen som är skadliga för människorna och miljön. När nya lösningar utvecklas vill vi vara en partner, en implementerande aktör och en marknadsplattform i startskedet”, säger Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

”Fortum har som mål att ge städerna tillgång till hållbara energilösningar som främjar cirkulär ekonomi. Esbo är för oss en uppskattad och långvarig partner med vilken vi redan utvecklat en rad energieffektiva lösningar för stadsenergin och -trafiken. Sådana är till exempel återvinningen av spillvärme i avloppsvatten vid Finno reningsverk och andra objekt som utnyttjar spillvärme, till exempel metrons knutpunkt i Mattby och det nya sjukhuset i Esbo. De lösningar som utvecklats med Esbo kan i framtiden genomföras även i andra europeiska städer, till och med globalt”, säger Markus Rauramo, direktör för Fortums City Solutions-division.

Fortums och Esbo stads energisamarbete har hittills resulterat i att andelen av förnybar energi och spillvärme i fjärrvärmen i Esbo har ökat från cirka noll till nästan 30 procent på några år. En likadan utveckling förväntas under de närmaste åren. Till exempel är det möjligt att enbart med geotermisk värme, om projektet lyckas, täcka nästan halva fjärrvärmebehovet i Esbo. Fortums mål är att fjärrvärmen i Esbo ska vara kolneutral före 2030.

Samarbetet mellan Fortum och Esbo stad utnyttjas även som en del av Smart & Clean-projektet som har som mål att göra huvudstadsregionen till ett internationellt betydande referensområde för ekologiska och intelligenta lösningar.

Fakta

Esbo stads och Fortums samarbete täcker alla de viktigaste formerna av energiförbrukning i Esbo. Parterna har som mål att även utmana andra aktörer att delta i utvecklingen av energilösningar och affärsverksamhetsmodeller. Inom ramen för samarbetet granskas åtminstone följande delområden: 

  • Konkreta framsteg i utvecklingen och implementeringen av förnybara och utsläppsfria lösningar i Esbo.
  • Kolneutral fjärrvärme och fjärrkyla.
  • Energiprodukter och tjänster som är kolfria eller har lågt kolinnehåll för kunderna och invånarna.
  • Nya tjänster för kunderna för energibesparing och optimering av energiförbrukningen, till exempel efterfrågeelasticitet och utjämning av förbrukningstoppar.
  • Utnyttjande av regionala spillvärmeobjekt till exempel genom utveckling av datacentersamarbete.
  • Utnyttjande av energilager för bättre energieffektivitet och leveranssäkerhet samt minskning av utsläpp.
  • Alternativ och lösningar för den eldrivna person- och busstrafiken samt andra trafikrelaterade lösningar.
  • Utnyttjandet och exporten av de energilösningar och tjänster som man utvecklat till andra städer i Europa och till och med till andra regioner i världen.

Esbo, Europas mest hållbara stad

Enligt en internationell jämförande undersökning som gjordes 2016 är Esbo Europas mest hållbara stad. Undersökningen visar att Esbo, som är mitt i en kraftig tillväxtperiod, har lyckats bibehålla hållbarheten i stadsutvecklingen, mätt med ekonomiska, sociala och ekologiska mätare för hållbar utveckling. www.esbo.fi/hallbarutveckling