Fullmäktige godkände generalplanen för norra och mellersta Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
11-06-2021 kl. 14.16

Esbofullmäktige godkände på sitt sammanträde 7.6.2021 generalplanen för norra och mellersta Esbo. Planen gör det möjligt att placera 40 000 nya invånare och omkring 7 000 nya arbetstillfällen i norra och mellersta Esbo.

Generalplanen löser dock inte helt och hållet hur norra och mellersta Esbo kommer att se ut i framtiden, eftersom fullmäktige utelämnade tre områden ur planförslaget. Besluten om området kring stationen i Hista samt Myntbacken och Esbo centrum med omnejd fattas i ett senare skede.

Generalplanen som fullmäktige godkände möjliggör emellertid en stor del av de mål som ställts för den, såsom direktbanan Esbo–Salo och en fortsatt planering av stationstrakten i Hista. Planen möjliggör också centrumen i Kalajärvi och Viskärr.

Generalplanen omfattar över en tredjedel av markytan i Esbo

Generalplanen för norra och mellersta Esbo omfattar över en tredjedel av Esbos markyta. Den nuvarande generalplanen för Esbos norra delar vann laga kraft 1997. Den kan inte längre svara på utmaningarna i den växande huvudstadsregionen och den föränderliga staden.

Generalplanen skapar ramar för framtidens stadsmiljö och välbefinnande. I generalplanen samordnas folkökning, urbanisering och klimatneutralitet på lång sikt. Under de kommande årtiondena utarbetas detaljplaner för de delar som kräver noggrannare planering.

Illustrationen visar människor som rör sig framför husen.
Generalplanen för norra och mellersta Esbo möjliggör nytt byggande och fler invånare bland annat i Kalajärvi. Bild: Esbo stad.

Inte långt till natur och tjänster

I framtiden kan man i norra och mellersta Esbo bo i tätt bebyggda lokalcentrum eller glesare villaområden. Genom att bygga centrumområden tryggas tillgången till tjänster, eftersom dessa behöver ett tillräckligt befolkningsunderlag. I bostadsdominerade områden har nya villaområden införts i generalplanen och möjligheterna att bygga förbättrats.

När det byggs tätare i centrumen kvarstår mer plats för naturen. De ekologiskt och kulturhistoriskt värdefulla grönområdena, sjöarna och vattendragen i norra och mellersta Esbo bevaras i generalplanen. Omkring hälften av generalplanens område kommer fortsättningsvis att bestå av rekreationsområden, skog, naturskyddsområden och grönområden.

Kollektivtrafikförbindelserna mellan centrumen ska förbättras. Snabba stomlinjer har föreslagits från Kalajärvi till Vichtisvägen och Alberga. Dessutom vill man utveckla förutsättningarna för cykling. Enligt ett förslag kunde man ta en snabb kvalitetscykelväg från Kalajärvi och längs med Vichtisvägen till Vanda, via Viskärr över Långträsk mot Albergahållet.

Generalplanen för norra och mellersta Esbo har skapats i samarbete med intressentgrupper, där olika intressen har jämkats samman. Generalplanen drar nytta av responsen från invånarna och bygger på omfattande utredningar om stadsstruktur, trafik och miljö.

Läs mera om generalplanen och dess bakgrund på stadens webbplats