Hemvården i Esbo utvecklas målmedvetet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25.1.2018 kl. 14.58

Esbo har satsat på ledningen av hemvården. Hemvårdens resurser har också utökats. Personalens arbetshälsa har förbättrats, men det finns ännu saker att förbättra.

Utökade resurser

Hemvårdens resurser har ökat under de senaste åren med 10 procent per år. Hemvården fick 40 nya vårdare åren 2015–2017 och under våren 2018 kommer antalet att öka med ytterligare 20 stycken. Efter detta kommer hemvården att ha sammanlagt 360 vårdare. Användningen av servicesedeln har också utökats.

I Esbo får man snabbt tillgång till serviceboende, om hemvårdens tjänster inte är tillräckliga. En vårdplats inom långtidsvården ordnas inom en månad.

Personalens arbetshälsa är bättre, men förbättringar behövs ännu

Hemvården har reagerat på problemen med personalens arbetshälsa. Ledningen har förstärkts, ledningssystemet förenklats och verksamhetspraxis förenhetligats.

Arbetshälsoenkäterna visar en positiv utveckling. I slutet av 2017 upplevde 16 procent av de anställda att arbetet löpte dåligt (5 procent) eller ganska dåligt (11 procent), då antalet ett år tidigare var 23 procent.

– Vi följer konstant upp hur personalen uppskattar att arbetet fungerar, hur de upplever att de orkar samt upplevelsen om ledarskapet. Personalens upplevelse om hur arbetet löper ligger ännu inte på den nivå vi vill uppnå, men utvecklingen har varit positiv sedan år 2014. Nuläget är inte bra, men vi har ingripit och går mot ett bättre håll, säger äldreomsorgsdirektör Matti Lyytikäinen.

Mer tid för klienterna

Hemvården har tagit teknologin till hjälp med rutinarbetet, så att det blir mer tid över för det egentliga klientarbetet. Hösten 2017 hade närvårdarna vid hemvården i snitt nio klientbesök under sitt arbetsskift och varje besök tog i snitt 24 minuter. Hemvårdens sjukskötare hade under sina arbetsskift i snitt 8,2 klientbesök som i snitt tog 25 minuter.

Stor del av kunderna nöjda

En kundnöjdhetsenkät om hemvården i Esbo hösten 2017 visar att 75 procent av klienterna ger hemvården skolvitsordet 8–10. Största delen av klienterna bedömer att tjänsten motsvarar deras behov och att vårdarna har en varm inställning till klienterna och lyssnar på dem. Största delen gav också ett gott vitsord åt att vårdarna kommer i rätt tid och för att det reserverats tillräckligt med tid för besöken.

Esbo stad har ingen information om fallet som figurerat i offentligheten, där en klient sägs ha omkommit på grund av hemvårdens försummelse år 2017.