Hemvården testade nya sätt att ta sig fram: viktiga lärdomar för framtiden

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27.11.2019 kl. 14.16

Esbo stad prövade sommaren 2017 nya former för tjänsteresan till hemvårdens klienter. Under försöket besökte hemvårdspersonalen klienten med cykel, till fots, genom att samåka eller med en bil med mobilt kontor och inte som tidigare med en bil i personligt bruk. Försöket visade sig vara utmanande, men gav många lärdomar för fortsatt utveckling av stadens färdtjänster.

Målet med försöket var att hitta ett genomförbart koncept för samåkning för Esbo stads hemvård och utvärdera möjligheten att utvidga konceptet till stadens övriga tjänster.

Försöket var en del av Esbo stads mål att utveckla resorna så att de är smidiga, miljövänliga och ekonomiska. Samåkning skulle effektivisera ordnandet och produktionen av hemvård, göra det lättare att rekrytera personal och förbättra personalens arbetshälsa när behovet av hemvård ökar i Esbo. Tjänsten skulle också kunna ge kostnadsbesparingar när till exempel servicekostnaderna för bilar och parkeringsböterna skulle minska och det skulle ta mindre tid för personalen att åka från en plats till en annan.

Kombination av olika färdsätt ger betydande besparingar

Att kombinera olika färdsätt och trafikmedel skulle kunna ge staden betydande kostnadsbesparingar.

Genom att ge ut data om transporter och resor skulle man också kunna skapa nya slags trafiktjänster som skulle minska behovet av att resa och göra det möjligt att till exempel integrera färdtjänster som staden köper med andra resetjänster.

”Vi började utveckla hemvårdens resor med försök i en liten skala för att lära oss vad som fungerar och vad som inte fungerar och vad ett mer omfattande genomförande av ändringen skulle kräva i stadens verksamhetsmiljö. Samtidigt kunde vi undvika större utvecklingskostnader jämfört med att vi direkt skulle ha genomfört ett mer omfattande projekt och ibruktagande”, konstaterar Esbo stads äldreomsorgsdirektör Matti Lyytikäinen.

I det första skedet genomfördes fyra försöksdagar på Mattby-Olars hemvårdsområde i juni 2017. Hemvårdens personal och ett konsortium av leverantörer med lösningar och aktörer som kompletterade varandra deltog aktivt i genomförandet. Före försöksdagarna kom man i samarbete fram till vad som är minimilösningen som man vill nå. Detta genomfördes genom att modellera problemet och överväga alternativa lösningar.

”Svårast var att samordna hemvårdens behov, regler och förpliktelser med lösningshelheten”, säger Valia Wistuba, utvecklingschef för Esbo stads digitala agenda.

Centrala lärdomar av försöket:

  • Att pröva parallella lösningar kräver tid för förberedelse, träning, tekniska tester och kommunikation.
  • Ett uppsökande försök är beroende av nyckelpersoner, personal och chefer samt lämpliga samarbetspartner som förbinder sig till försöket.
  • För att man ska lära sig är det viktigt att kontinuerligt samla in respons och erfarenheter av såväl leverantörerna, personalen som arbetsledningen.
  • Väderleksförhållandena och reglerna för kundservicesituationer påverkar genomförandet av försöket.
  • Det behövs fungerande bakgrundssystem, god arbetshandledning och stöd för att optimera hur hemvårdens personal och saker flyttas från en plats till en annan.

Hur går vi vidare?

Trots att man inte kom till andra skedet i försöket och minimilösningen inte kunde prövas i sin helhet var projektet en nyttig lärprocess för Esbo när resetjänsterna och stadens färdtjänster utvecklas, konkurrensutsätts och upphandlas.

”Byggandet av konceptet Staden som tjänst förutsätter ett nytt nätverksbaserat verksamhetssätt och flexibilitet av aktörerna i Esbo”, konstaterar Esbo stads serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen.

Esbo genomförde försöket med hjälp av en samutvecklingsmodell tillsammans med NFleet Oy, Kyyti Group Oy, leverantörsalliansen EKT Oy & Lähitaksi Oy, Helkama Velox Oy och Silver Planet Oy. Aalto-universitetet gjorde en analys av försökets förberedelse- och genomförandeskede.

Försöket genomfördes som en del av Esbo stads digitala agenda, som främjar utveckling av tjänster och verksamheter genom försök.

Försöket ingår i Tekes och kommunikationsministeriets gemensamma projekt Mobilitet som tjänst (MaaS, Mobility as a Service), vars andra genomförare är Etelä-Karjalan liitto. Inom projektet vill man med hjälp av städernas parallella försök producera gemensam marknadsdialog och i slutändan parallell upphandling.

Upplysningar

  • Försökets ägare: äldreomsorgsdirektör Matti Lyytikäinen, Esbo stad, matti.lyytikainen@esbo.fi, tfn 0500 796810
  • Styrning av projektet som en del av Esbos digitala agenda: utvecklingschef Valia Wistuba, Esbo stad, valia.wistuba@esbo.fi, tfn 043 8252905
  • Den digitala agendans operativa ledare: serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, Esbo stad, paivi.sutinen@esbo.fi, tfn 046 8772871