Huvudstadsregionens städer: metropolpolitik stärker hela landets framgång

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
28-02-2019 kl. 14.00

Vårt lands enda metropolområde avviker på många sätt från landet i övrigt.  Den starkt växande regionen har både särskilda möjligheter och dito utmaningar.  I avsikt att finna lösningar på utmaningarna och ta vara på möjligheterna bör nästa regering fastställa klara metropolpolitiska mål och driva en metropolpolitik som utgår från städernas behov. Metropolpolitiken bör bygga på direkt kompanjonskap och en intensiv dialog med städerna i regionen.

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla offentliggjorde sina gemensamma mål för regeringsprogrammet i dag den 28 februari 2019.

Målet är världens bästa innovations- och kompetenskluster

I centrum för metropolpolitiken står åtgärder som stärker huvudstadsregionens förmåga och möjligheter att investera, locka investerare och ge förutsättningar för nya arbetsplatser.

I målen för regeringsprogrammet föreslås det dessutom att man ska göra satsningar på utbildningsplatser och på att locka internationella experter samt att man ska vidta åtgärder för att förbättra städernas nåbarhet och höja invandrarnas kunskapsnivå.

En stark huvudstadsregion gynnar hela landet, och den spelar en avgörande roll i konkurrensen om exempelvis internationella experter och företagare. Nästa regering bör stödja huvudstadsregionens utveckling mot att bli världens bästa innovations- och kompetenskluster. Samtidigt bör man säkerställa att städerna fortsättningsvis har vidsträckta befogenheter och ett brett redskapssortiment för att tackla de särskilda utmaningar som är koncentrerade speciellt till huvudstadsregionen. Städernas egna åtgärder är väsentliga, men för att de ska lyckas krävs det en metropolpolitik som utgår från städernas behov. Regeringen måste gå in för att möjliggöra uthållig tillväxt, konstaterar borgmästare Jan Vapaavuori samt stadsdirektörerna Jukka Mäkelä, Ritva Viljanen och Christoffer Masar.

Uthållig tillväxt och nationell samt internationell nåbarhet för huvudstadsregionens städer förutsätter också smidiga och välfungerande kommunikationer. Staten bör åta sig att planera och genomföra snabba spårförbindelser, till exempel Finlandsbanan, Flygbanan och Entimmeståget. Regeringen bör också satsa på att stödja det växande metropolområdets kollektivtrafik.

Social- och hälsovården bör inte reformeras på basis av landskapsmodellen

Huvudstadsregionens städer har redan ett flertal gånger tagit ställning till den landskaps- och vårdreform som den nuvarande regeringen bereder och konstaterat att reformen vore ägnad att inverka skadligt på de växande städernas ekonomi, service och investeringsförmåga. I målen för regeringsprogrammet föreslås det att man inte ska inrätta någon landskapsförvaltning. Det effektivaste sättet att i metropolområdet nå de nationellt enhetliga målen för social- och hälsovårdstjänsterna är att beakta regionens särdrag och att utveckla servicen stegvis.

Tilläggsuppgifter

Borgmästare Jan Vapaavuori, Helsingfors

Stadsdirektör Jukka Mäkelä, Esbo

Stadsdirektör Ritva Viljanen, Vanda

Stadsdirektör Christoffer Masar, Grankulla

Huvudstadsregionens mål för regeringsprogrammet