Icke-statliga organisationer och tredje sektorns organisationer i Esbo säkerställer att ingen lämnas utanför

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-01-2021 kl. 14.22

I slutet av 2018 blev Esbo en av sex städer i Europa att delta i projektet Active NGOs. Det tvååriga projektet har som mål att genom kunskapsutbyte mellan de medverkande städerna inhämta lärdomar från Riga NGO Houses goda praxis och att stödja icke-statliga organisationers deltagande i lokala frågor. 

En av Esbo stads värden är invånar- och klientorienterade tjänster. Klientens erfarenhet och feedback har stor betydelse för arbetet för att utveckla tjänsterna. Att uppmuntra medborgarna att engagera sig medborgerligt är en viktig aspekt som rör staden. 

Motivet för projektet Active NGOs och särskilt de lokala URBACT-grupperna som arbetar inom projektet i varje medverkande stad är att förbättra nätverksarbetet och samarbetet mellan staden och representanter för den tredje sektorn, alltså icke-statliga organisationer. Mer specifikt ligger fokus på att föra samman de parter som arbetar med integration och mångkulturalism och på att bygga upp äkta partnerskap mellan dem.

Experter överbryggar klyftan mellan staden och icke-statliga organisationer

Stadsorganisationen har under många år varit väl medveten om de många små icke-statliga organisationerna i Esbo som har värdefulla resurser att erbjuda och ett stort intresse för att samarbeta med staden. I nuläget finns det cirka 3 000 icke-statliga organisationer i Esbo som tillhandahåller många tjänster till invånarna. Tyvärr har både vägledning och uppmuntran för dessa organisationer till samarbete med staden saknats. 

Esbo stads invandringsexpert Said Aden delade med sin kollega Maria Tiilikkala medvetenheten om behovet av att vidta åtgärder för att överbrygga denna klyfta, särskilt med tanke på den snabba ökningen av invånare som har ett annat modersmål än finska eller svenska och stadens skyldighet att beakta demografin vid utformning av bestämmelser om infrastruktur och service. Projektet Active NGOs blev ett steg i denna riktning.

”Mer än den finansiering som erhållits för projektet är utvecklingen av en enkel åtkomst mellan städer, ömsesidigt lärande och delad förståelse det som gör Active NGOs till en bra plattform för både icke-statliga organisationer och Esbo stad”, säger Said Aden. 

Via plattformen för de lokala URBACT-grupperna har icke-statliga organisationer en förbindelse till relevanta personer inom stadsorganisationen och vice versa. Mycket arbete görs bakom kulisserna för att underlätta dessa samarbeten. Många icke-statliga organisationer har deltagit i projektet i hopp om att skapa medvetenhet om och förståelse av de roller som icke-statliga organisationer och kommuner har i ett för båda parterna fördelaktigt samarbete.

”Det är av yttersta vikt att skapa förtroende mellan icke-statliga organisationer och stadsorganisationen genom verksamhet som har potential att bära frukt även efter projektets slut”, fortsätter Aden.

Coronaviruspandemin förde med sig nya samarbetsmetoder för att stödja invånarna

COVID-19-pandemin förde samman icke-statliga organisationer i Esbo som enade förkämpen med ett gemensamt mål – att hjälpa utsatta.  

De befintliga partnerskapen mellan staden och de icke-statliga organisationer som deltog i projektet Active NGOs var oerhört hjälpsamma i aktiveringen och fördelningen av resurser under pandemins första faser. Till exempel lanserades våren 2020 en gemensam webbtjänst med anställda vid Esbo stad och frivilliga från organisationer inom projektet Active NGOs – till exempel Nicehearts ry, Trapesa, Kylämaja, Esma ry, Suomi Syyria Ystävyysseura, MPNY ry, Nuorten polku ry och Irakin naisten yhdistys. Inom tjänsten svarade 25 personer i telefon på 15 språk och under de första fyra veckorna av verksamheten hanterades inom tjänsten över 340 samtal.

På samma sätt gick den icke-statliga organisationen EJY ry samman med Nestori, en organisation som erbjuder rådgivning till äldre invånare, för att starta en hjälplinje och en matleveranstjänst med hjälp av cirka 100 frivilliga.

”Vår samordningsgrupp är mycket aktiv och jag är personligen mycket nöjd med att se att människor var mycket proaktiva och visade att de anpassar sig mycket snabbt till skiftet. Det stod klart för alla att vi skulle göra detta tillsammans, vilket var ett mycket positivt tecken och en intressant sida av krisen”, säger Maria Tiilikkala, projektledare för projektet Active NGOs.

Samarbetet inom Active NGOs fortsätter, trots de utmaningar som coronaviruspandemin medfört, med nya digitala forum för att dela senaste information och nya praxis. Även om kollegorna från hela Europa inte har kunnat träffas personligen har digitala verktyg tagits i bruk för att dela praxis och organisera dialog mellan experter i de sex deltagande städerna för att tillsammans skapa service i staden och initiativ för gemensamma lösningar. 

Mer information om Active NGOs: Projektkoordinator Maria Tiilikkala, maria.tiilikkala@espoo.fi, +358 438 273 457

Projektet Active NGOs delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för det operativa projektet URBACT III. Tillsammans med Esbo deltar i projektet Syrakusa (Italien), Santa Pola (Spanien), Dubrovnik (Kroatien), Brighton (UK) och Riga (Lettland). 

Denna artikel ingår i serien Internationella Esbo, genom vilken Esbo stad ämnar dela information om pågående aktiviteter och initiativ som utvecklas för att främja och aktivt involvera Esbos invånare.