Information om coronavirussituationen för skolor och daghem

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13-03-2020 kl. 19.32

Vi får mycket frågor om ordnandet av småbarnspedagogik och undervisning. Ofta ställda frågor och aktuell information om daghem, skolor och gymnasier är samlade i nyheten. Nyheten är senast uppdaterad 25.3.2020 kl. 16:47.

Daghem hålls öppna, vård hemma rekommenderas

Daghem och förskolor hålls öppna. På så sätt kan de vårdnadshavare som jobbar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion arbeta.

  • Om du har möjlighet, ordna vården för ditt barn hemma. Meddela om detta till daghemmets ledare.
  • Den öppna småbarnspedagogikens verksamhet avbryts (öppna daghem, klubbar, aktivitetsparker)

De flesta elever i grundskolan studerar hemma 18.3-13.4.2020

Närundervisning i skolan avbryts i årskurserna 4-10. Eleverna studerar hemma.

För vilka elever ordnas närundervisning i skolan?

Regeringen preciserade anvisningarna gällande anordnandet av närundervisning i skolan 20.3. Elever i årskurserna 1-3 kan delta i närundervisning i skolan från och med 23.3. Rekommendationen är fortfarande att barnen studerar hemma på distans om möjligt.

Dessutom ordnas närundervisning vid behov för barn som fått beslut om särskilt stöd, vars vårdnadshavare inte kan ordna barnets vård hemma.

Skolorna har bett vårdnadshavarna meddela skolan om deras barn behöver närundervisning i skolan.

Vad menas med ”kritiska branscher med tanke på samhällets funktion”?

På Statsrådets webbplats har 17.3. publicerats en lista på personal i kritiska branscher. (länk till Statsrådets webbplats)

Hur ordnas distansundervisning för de elever som studerar hemma?

Enligt regeringen arrangeras undervisningen nu under undantagsförhållanden. I praktiken får eleverna till exempel självständiga skoluppgifter från läraren samt distansundervisning. Elevernas läroböcker och elektroniskt material kan användas i undervisningen.

Undervisningsmetoderna preciseras när man vet hur många elever kommer till skolan och vem alla deltar i distansundervisningen.

Varför ska man följa Wilma?

Skolans lärare ger anvisningar om undervisningen till elever och vårdnadshavare via Wilma. Om Wilma inte fungerar, kontakta barnets skola. Man loggar in på Wilma på adressen: https://wilma.espoo.fi/.

Hur ordnas elevvården i skolan?

Elevvården är även i fortsättningen tillgänglig för alla barn och unga i Esbo. Träffarna ordnas per telefon, med hjälp av distansförbindelser eller som individuella träffar som ska bokas på förhand. Skolpsykologernas och skolkuratorernas kontaktuppgifter finns här som pdf (för svenska skolor i Esbo).

Serveras skollunch i skolan?

Esbo börjar dela ut matsäckar till elever och studerande som deltar i fjärrundervisning och behöver lunch. Lunchutdelningen börjar på måndag 30.3.2020. Vårdnadshavare och studerande ska meddela om behov av matsäck på förhand via Wilma.

Varm skolmat erbjuds inte åt elever i fjärrundervisning, så att eleverna inte ska samlas i samma lokaler för att äta. Elever som deltar i närundervisning får skollunch.

Vad menas med närundervisning?

Elever som deltar i närundervisning undervisas i skolan. Skolskjutsar ordnas för de elever som även vanligtvis har skolskjuts.

Ordnas eftermiddagsverksamhet?

Eftermiddagsverksamhet samt morgon- och eftermiddagsvård ordnas för elever som deltar i närundervisning och som även vanligtvis deltar i verksamheten.

Mitt barn har snuva, ska barnet stanna hemma?

När man är sjuk ska man inte gå till daghemmet, skolan eller jobbet.

Mer information finns på esbo.fi/coronaviruset.

Gymnasiestuderande i distansundervisning, prov i studentexamen tidigarelades  

Stadens gymnasier har övergått till distansundervisning från och med 16.3.2020. Enligt regeringens linjedragning är gymnasierna stängda till 13.4.2020. Lärarna i gymnasiet ger anvisningar till de studerandena.

Studentexamensnämnden har på fredag 13.3.2020 informerat om att tidtabellen för vårens studentexamen ändras. Det betyder att proven i realämnena ordnas en vecka tidigare än planerat på tisdag 17.3 och torsdag 19.3.

Kan mitt barn delta i småbarnspedagogik eller gå till skolan efter att vi kommit tillbaka från en resa?

Personer som återvänder till Finland från utlandet ska efter dagen för återresan i 14 dygn vara i sådana förhållanden som motsvarar en karantän. Samma anvisning gäller barn inom småbarnspedagogik, skolelever samt personal.

Ordnas utflykter och resor i daghem och skolor under våren?

Skolornas och gymnasiernas utlandsresor är inställda tillsvidare från och med 10.3.2020. Besök från utlandet som planerats i Esbo stads daghem, skolor och gymnasier skjuts upp till hösten.

Småbarnspedagogikens utflykter inställs tillsvidare. Undantagsvis ordnas utflykter i närmiljön.

Skolornas studiebesök så som KULPS-besök skjuts upp. Påverkstad-evenemanget 23.3.2020 som ordnas av Esbo ungdomsfullmäktige samt Esbo stads ungdomstjänsters evenemang ManiMiitti 19.5.2020 har inställts.

Vem beslutar om eventuella karantäner?

Beslut om eventuella karantäner fattas av Esbo stads smittskyddsläkare enligt anvisningar av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

Om ett barn förordnas i karantän, tar Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar kontakt med vårdnadshavaren. Om en eller flera av skolans klasser eller grupper inom småbarnspedagogiken förordnas i karantän, informeras hela enhetens vårdnadshavare och personal.

Förskoleundervisning och småbarnspedagogik ordnas inte för barn som är i karantän.

Läs mera: esbo.fi/coronaviruset