Anvisningar för ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
20-04-2020 kl. 12.20

Esbo stad har öppnat ansökan om stöd för ensamföretagare fredag 24.4.2020 kl. 14:00. Det lönar sig att förbereda sig väl på ansökan redan på förhand.

Verksamhetsstödet för ensamföretagare är en engångsersättning på 2 000 euro för de kostnader som företagsverksamheten orsakat ensamföretagaren i coronavirussituationen. Esbo stad bygger som bäst ett system som möjliggör en smidig och snabb behandling av ett stort antal ansökningar. Ansökan kräver stark autentisering via suomi.fi. vilket säkerställer en säker behandling av sökandenas personuppgifter och ekonomiska uppgifter. Vi förväntar oss tusentals ansökningar, eftersom det finns över 10 000 ensamföretagare som är registrerade i Esbo.

Stöd för ensamföretagare kan sökas fram till 30.9.2020, och ersättning kan fås för tiden 16.3–31.8.2020.

Rådgivningstelefonen för verksamhetsstöd för ensamföretagare på tfn 09 8164 0500. Rådgivningstelefonen svarar måndag-onsdag kl. 8–15.

Under andra tider kan du på vår finska webbplats businessespoo.com fråga vår chattbot Bertta, som ger svar på vanliga frågor på finska.

Så här förbereder du dig att ansöka om stöd för ensamföretagare

Stödet kan beviljas ensamföretagare på heltid som bedriver ekonomisk verksamhet i Finland och som inte har någon anställd. Stödet till ensamföretagare är inte beroende av verksamhetens juridiska form eller av finansieringssättet. Stödet kan alltså beviljas all slags enskild företagsamhet, såsom enskilda näringsidkare, firmor, kommanditbolag, aktiebolag, egenanställda (”lättföretagare”) samt frilansföretagare.

Gör så här:

1. Kontrollera först ditt företags hemort i Företags- och organisationsdatasystemet.  Du kan ansöka om stöd hos Esbo stad om ditt företag har Esbo som hemort enligt Företags- och organisationsdatasystemet.

2. Basuppgifter som du ska ange när du ansöker:

 • FO-nummer (om du inte har FO-nummer, din personbeteckning)
 • Företagets namn
 • Företagets hemort enligt Företags- och organisationsdatasystemet
 • Kontaktperson/Företagarens namn
 • Företagarens personbeteckning
 • Telefonnummer
 • E-post
 • FöPL-försäkringens nummer
 • Företagets adress
 • Bankförbindelse, IBAN
 • Startdatum för företagsverksamheten

3. Beskriv företagsverksamheten

4. Uppgifter som ska fastställas för att du ska få stöd (verifikat som ska bifogas till ansökan, se punkt 7):

 • Uppgifter om att du är företagare på heltid
 • Uppgifter om företagsverksamhetens lönsamhet före coronaepidemin
 • För att du ska få stöd måste du påvisa att coronaepidemin har försämrat företagets ekonomiska situation efter 16.3.2020, det vill säga att omsättningen minskat med minst 30 procent

5. De minimis-stöd

Redogör för eventuella de minimis-stöd som du beviljats tidigare.

De minimis-stöd avser sådant offentligt företagsstöd som Europeiska unionen anser är så ringa att det inte snedvrider konkurrensen eller påverkar handeln mellan EU-medlemsstaterna. Ett företag kan beviljas högst 200 000 euro i de minimis-stöd under tre på varandra följande skatteår. För företag i vägtransportbranschen kan de minimis-stödet uppgå till högst 100 000 euro. I stödbeslutet anges om det är fråga om ett de minimis-stöd. Företaget ska själv se till att det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som beviljats genom olika beslut inte överstiger det tillåtna maximibeloppet. Ytterligare information finns på Arbets - och näringsministeriets webbplats.

7. En plan för hur du ämnar använda stödet för att stabilisera verksamheten

Lämna en fritt formulerad plan för hur du ämnar använda stödet, till exempel en förteckning över kostnader för till exempel lokaler, apparater, bokföring och kontorsutgifter. Den lön du själv lyfter räknas inte till kostnaderna.

8. Skaffa de bilagor som behövs för ansökan redan på förhand

 • Bokslutet för 2019/senaste bokslut eller skattedeklarationen för 2019/senaste skattedeklaration
 • Kopior av bokföringen och/eller kontoutdragen för att verifiera utvecklingen av försäljningen och kostnaderna 2020. I många fall lönar det sig att vänta tills bokföringen för mars eller april är färdig.
 • Intyg över skatteskuld eller plan för betalning av skatteskuld

Bilagorna ska lämnas i pdf-format.

9. Ansökan görs på ett webbformulär Ansökningstiden går ut 30.9.2020. 
Vi förbereder oss på att ta emot ett stort antal ansökningar.

Definition av en ensamföretagare

Med ensamföretagare avses en person som bedriver ekonomisk verksamhet på heltid ensam i Finland, oberoende av verksamhetens juridiska form eller finansieringssätt.

Stödet för ensamföretagare kan beviljas enskilda näringsidkare, firmor, kommanditbolag, öppna bolag, aktiebolag eller andelslag. Stödet kan också beviljas en egenanställd, en ”lättföretagare” som sysselsätter sig själv och verkar likt en företagare utan att dock grunda ett företag. Med ensamföretagare avses en person som ensam bedriver ekonomisk verksamhet och som inte har avlönad arbetskraft. Stödet kan också sökas av en frilansföretagare som verkar som självständig näringsidkare, firma (yrkesutövare eller näringsidkare), personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag eller andelslag. 

Villkor för beviljande av verksamhetsstödet för ensamföretagare

 • Villkoret för att stöd ska beviljas är att ensamföretagaren påvisar en avsevärt försämrad ekonomisk situation och nedsatt omsättning på grund av coronaviruset, med andra ord att företagets försäljningsintäkter och försäljningsfordringar efter 16.3.2020 har sjunkit med över 30 procent och kostnaderna ligger kvar på nästan samma nivå.
 • Understöd kan betalas för kostnader som förorsakats 16.3–31.8.2020.
 • Stödet är tidsbegränsat och kan endast sökas en gång fram till 30.9.2020.
 • Stödet beviljas på grundval av prövning. Stödet kan inte beviljas företag som har haft ekonomiska svårigheter redan före coronakrisen eller företag med skatteskulder såvida företaget inte har gjort upp en betalningsplan för skatteskulden med skatteförvaltningen innan ansökan om stödet för ensamföretagare lämnas in (också en betalningsplan för utmätningsmannen eller ett dokument över inlämnad ansökan om betalningsarrangemang för skatteskulder duger).
 • Stödet är avsett för kostnader som förorsakas av företagsverksamhet, t.ex. lokaler, apparater, bokföring och kontorsutgifter. Den lön som företagaren själv lyfter räknas inte till kostnaderna.
 • Du kan söka stödet för ensamföretagare parallellt med det tillfälliga arbetslöshetsstöd för ensamföretagare som du redan nu kan ansöka om. Mer information på Arbets - och näringstjänsternas webbplats.