Som stöd för ditt företag, när du vill bli internationell

Handelskamrarna är internationellt ansedda organisationer inom näringslivet. Det finns fler än 12 000 handelskamrar i världen och de är alla experter inom näringslivet i sitt område. De viktigast omfattar den internationella handelskammaren ICC och under den World Chambers Network WCN och World Chambers FederationICC Finland och Eurochambres.

Enterprise Europe Network

Helsingforsregionens handelskammare hör till nätverket av handelskammare och dessutom till stödnätverket för företag Enterprise Europe Network som är underställt Europeiska kommissionen. Vi samarbetar aktivt med centren i övriga länder. Vi ordnar avgiftsfria, öppna evenemang om att bli internationell. Vi erbjuder råd om EU-finansiering, hjälp med att hitta en utländsk underleverantör eller annan samarbetspartner samt informationstjänster om frågor som gäller bestämmelser och myndigheter i anknytning till internationella affärsverksamhet.

Rådgivning om att bli internationell på Enterprise Europe Network

Råd om EU-finansiering: Vi förmedlar information om de finansieringsmöjligheter och finansieringsprogram som EU erbjuder. Genom aktuell kommunikation försöker vi aktivera företag och andra organisationer att dra nytta av de möjligheter EU-programmen ger.

Allmän information om länder och marknader: Vi utreder på våra kunders vägnar till exempel kontaktuppgifter till olika organisationer i andra länder. Vi ger också grundläggande information om att grunda ett företag i ett annat land.

Problem på den inre marknaden: Vi förmedlar information till Europeiska kommissionen om problem som företag stöter på då de verkar på den inte marknaden. Vårt nätverk ger företag konfidentiell rådgivning i konkreta situationer och rapporterar om problemen till Europeiska kommissionen så att de utsatta företagen förblir anonyma. Målet är att förenkla och förbättra lagstiftningen som gäller den inre marknaden. Syftet är att säkerställa att man i kommande politiska beslut bättre än hittills ska kunna beakta de praktiska erfarenheter företag som verkar på den inre marknaden haft.

Juridisk rådgivning: Vi ger allmän juridisk rådgivning till exempel om den inverkan EU:s bestämmelser har och om hur de verkställs, om den nationella lagstiftningen i olika länder, om avtal och konfliktsituationer inom internationell handel, om transportvillkor, beskattning och offentlig upphandling.

Nätverket FinnCham

Handelskamrarnas globala nätverk FinnCham samlar ihop 35 handelsorganisationer, handelskammare och gillen från olika håll i världen, med målet att stöda finländska företag att bli mer internationella och främja export.

Handlingar för utrikeshandel

Handelskamrarna beviljar Europeiska unionens ursprungsintyg, tulldokumentet ATA carnet, intyg över force majeure samt övriga specialintyg.
De vanligaste handlingarna som handelskamrar bekräftar är affärsfakturor, packlistor, prislistor och olika slags intyg.

Utrikeshandelns informationspaket

Helsingforsregionens handelskammare har informationspaket som du kan utnyttja vid praktisk verksamhet kring utrikeshandel. Informationspaketet har sammanställts utgående från de behov som personer som i praktiken arbetar med utrikeshandel framfört för handelskammaren. 

Modellavtal

Det är möjligt att köpa modellavtal från ICC.  Modellavtalen ger avtalspartner som kommer från olika länder en neutral utgångspunkt och ett sätt att snabbt ingå avtal. ICC:s modellavtal utnyttjas på alla håll i världen.

Utbildning och evenemang

Vi ordnar varje år utbildningar om internationalisering som är öppna för alla. Medlemsföreningar i Helsingforsregionens handelskammare kan delta till medlemspris. Dessutom ordnar vi avgiftsfria evenemang om internationalisering tillsammans med andra aktörer.