Tillståndsärenden

Ett företag eller en företagare som vill etablera sig i Esbo eller som redan verkar i Esbo kan behöva olika tillstånd av staden då verksamheten inleds eller ändras. Företagsverksamhet kan dessutom kräva tillstånd av andra myndigheter. Mer information om tillstånd för näringsverksamhet som beviljas av någon annan än staden får du hos företagsrådgivningen.

Tillstånd och anvisningar för byggande och miljö

Teknik- och miljösektorn ger mer information om tillstånd som gäller byggande och miljö. Sådana tillstånd är till exempel:

 • tillfälligt markarrende och markanvändningstillstånd

 • tillstånd som gäller byggande

 • åtgärdstillstånd, rivningslov eller tillstånd för miljöåtgärder som rör byggplatsen

 • åtgärdstillstånd för försäljnings-, informations- och annonsanläggningar

 • undantagsbeslut och planeringslösningar för områden utanför detaljplanerade områden

 • tillstånd för marktäkt

 • tillstånd för miljöåtgärder som inte gäller en byggplats

 • anmälningar och tillstånd för inledning av näringsverksamhet (t.ex. livsmedelsaffär, butik, restaurang eller annan livsmedelsproduktion)

 • miljötillstånd, om verksamheten i fråga belastar miljön

 • andra tillstånd och anmälningar som gäller miljön (bl.a. bulleranmälan).

Genomsnittlig handläggningstid (myndighetsbeslut): 20–40 dagar

Genomsnittlig handläggningstid (byggnadsnämnden): 70–130 dagar

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter per tillståndsområde.

Tillstånd inom social- och hälsovårdsbranschen

Om tjänsten tillhandahålls inom två eller flera regionförvaltningsverks områden, beviljas tillståndet för verksamheten av Valvira. Tillståndsmyndigheten för en serviceproducent som verkar inom ett enda regionsförvaltningsverks område är regionförvaltningsverket.

Den genomsnittliga handläggningstiden för tillstånd och ansökningar om ändringar av tillstånd för privata producenter av social- och hälsovårdstjänster är cirka två månader.

Staden är skyldig att övervaka en del privata tjänsteproducenter i branschen, såsom företag som producerar tjänster för äldre eller mentalvård. Dessa tjänsteproducenter måste lämna in en anmälan till staden då de inleder eller avslutar sin verksamhet i Esbo stads område.

Företag kan anmäla sig som tjänsteproducenter via det elektroniska systemet för servicesedlar och köpta tjänster.

Att grunda eller utvidga ett campingområde

Mer information om tillstånden i anslutning till grundande och utvidgande av ett campingområde ges av stadens idrottstjänster.

Privata skolor

Esbo stads undervisningsväsende ger utlåtanden om privatskolor som grundas i Esbo och som kommer att ansöka om statsbidrag och rätten att ge betyg. Tillståndet beviljas av statsrådet.

Undervisningsväsendets kontaktuppgifter

Välbehövlig information

Social- och hälsovårdsbranschen

Vilka försäkringar måste en leverantör av fysioterapi- och hälsovårdstjänster ha?

 • Pensionsförsäkring för företagare

 • Patientförsäkring

 • Arbetspensions- och arbetsolycksfallsförsäkring för arbetstagare

Mer information om nödvändiga försäkringar.

Vilka är Valviras anvisningar?

Valviras anvisningar om tillstånd inom hälsovården och hur man ansöker om dem.

Vad kostar tillstånden?

Regionförvaltningsverkets avgiftstabell gällande tillstånd.  

Anmälningsskyldighet

Enligt 13 § i hälsoskyddslagen ska verksamhetsutövaren senast 30 dygn innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Detta gäller dock inte frisörsalonger eller barberare.

Livsmedels-, restaurang- och turismbranschen

Nödvändiga pass och kort

Den ansvariga föreståndaren för ett serveringsställe eller den person som utsetts för uppgiften måste ha ett intyg som visar personens kunskaper om alkohollagen och som godkänts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, det vill säga ettserveringspass.

Hygienpass behövs för personer som i arbetet hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel, till exempel mjölk- och köttprodukter. Arbetstagarna måste ha hygienpass på följande arbetsplatser:

 • kaféer och restauranger

 • storkök

 • olika slags kiosker

 • livsmedelsbutiker

 • fabriker som producerar livsmedel

Turismbranschens säkerhetspass Matupa är en frivillig säkerhetsutbildning som skräddarsytts för arbetstagare i inkvarterings- och kosthållsbranschen samt programtjänstebranschen. Den ger arbetstagarna nödvändiga baskunskaper om säkerhetsåtgärder inom turism. Du kan behöva ett säkerhetspass om du jobbar inom turism, hotell- och restaurangbranschen, idrotts- och friluftsliv eller med festivaler och äventyrsturism.

Uteserveringsområde – terrasstillstånd

Du kan hyra ett uteserveringsområde på stadens mark. Tillståndet söks i den stad där uteserveringsområdet finns.

Sommaren 2020 kan uteserveringar i Esbo startas med ett förenklat förfarande. 

Byggande

Bestämmelser om brandsäkerhet

Miljöministeriet har utarbetat en förordning om byggnaders brandsäkerhet. Mer information om maximala personantal samt bestämmelser som gäller olika fastigheter.

Ändring av användningsändamål

Om du vill ändra fastighetens användningsändamål, ska du lämna in en ansökan till staden. Särskilt brådskande projekt handläggs först som tillfälliga ändringar och senare med en plan eller ett tillstånd till avvikelse. Till exempel tillfälliga skollokaler och privata daghem handläggs som tillfälliga ändringar.

Övriga anvisningar

Esboregionens miljö- och hälsoskydds anvisningar om bland annat kravnivåer för lokaler (på finska):

Miljörådgivning för små och medelstora företag

Ekokompassen erbjuder skräddarsydd rådgivning i miljöfrågor. Målet är att stärka företagens beredskap att förbättra hanteringen av miljöfrågor och den ekologiska effektiviteten.