Jämställdhet i sysselsättningstjänsterna

Främjande av jämställdhetsperspektivet i sysselsättningstjänsterna innebär att kommunen vid planering, genomförande och utvärdering av verksamheten identifierar hur kön och andra faktorer inverkar på människors möjligheter att få ett arbete och att ta del av de sysselsättningsstödjande tjänsterna Finland är arbetsmarknaden starkt indelad i traditionellt kvinno- och mansdominerade branscher och yrken. Detta fenomen kallas könssegregering i arbetslivet.

Könsegregeringen påverkar det finländska samhället på flera olika sätt, till exempel vilken utbildning en väljer, lönenivå, föräldraledighet, karriärsutveckling och pension. På samma sätt påverkar könssegregationen sysselsättningsservicen och den arbetssökandes möjligheter till arbete. På grund av könssegregationen är det viktigt att lyfta fram hur kön kan påverka både planeringen av och själva verksamheten inom de sysselsättningsfrämjande tjänsterna. Tjänsterna kan med hjälp av kunskap om kön skräddarsys så de motverkar olika slags utmaningar kopplade till kön och därmed möjligheten att få ett arbete. För att kunna bryta könssegregeringen är det viktigt att ta i beaktande att arbetslösheten ser olika ut, förutom kön, inverkar även ålder, etniskt ursprung eller funktionsvariation.

Projekt ViVa – Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen (ungefär ”strömlinjeformad jämställdhetsintegrering”) var under åren 2016-2018 ett gemensamt projekt mellan Vanda stads och Esbo stads sysselsättningstjänster samt Ekvalita. Projektet finansierandes av Europeiska socialfonden (ESF) Projektet producerade material hittas nedan och stöder jämställdhets- och likabehandlingsarbetet i kommunernas sysselsättningstjänster.

Jämställdhet i spelet

Jämställdhet i spelet är ett kunskapsspel som ger nya perspektiv på det egna arbetet genom att bland annat lägga spelaren i kundens skor. Spelets miljö är kommunens sysselsättningtjänster och målgruppen är därför sysselsättningstjänsternas personal.  Spelet passar också medarbetare inom samma verksamhetsområde, speciellt kommunanställda samt de som dagligen är i kontakt med kunder och klienter.

Längst ner på sidan hittar du också anvisningar (på finska) till hur en kan spela spelet själv eller tillsammans med kolleger. Internet Explorer stöder inte spelets ljud. Använd istället Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

Rätten till arbete på jämlika villkor – handbok

”Rätten till arbete på jämlika villkor” är en handbok som stöder jämställdhet- och likabehandlingsarbetet i kommunernas sysselsättningstjänster. Handboken presenterar en förändringsprocess i sex steg och som stöder en integrering av jämställdhets- och likabehandlingsperspektivet i vardagsarbetet.  Handboken innehåller också konkreta exempel som baserar sig på erfarenheter under projekt Viva.

Utbildningspaket

Projekt Viva – piloterade träningar för verkstadshandledare inom sysselsättningstjänsterna. Utgående från dessa träningar har två utbildningspaket sammanställts. Den ena innehåller material från jämställdhets- och likabehandlingsträningen, och den andra är en arbetsintroduktionsutbildning som har ett integrerat jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.

Utbildningspaketen fungerar tillsammans med handboken ”Rätten till arbete på jämlika villkor” som inspiration till jämställdhets- och likabehandlingsutbildningar riktade till kommunanställda.