Esbotillägget för sysselsättning

Arbetsgivare kan få Esbotillägg för sysselsättning vid rekrytering av en arbetslös arbetssökande från Esbo. Stödformerna inom Esbotillägget är rekryteringsstöd, lönesubvention eller stöd för uppdrag.

Rekryteringsstöd

 • Till vem: företag
 • För vilket ändamål: andra kostnader än lönekostnader som uppstår då en person anställs, såsom kostnader för handledning, introduktion, verktyg, arbetsklädsel och lokaler, när annat stöd inte betalas för dem
 • Målgrupp: arbetslösa Esbobor
  • personer som får arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 200 dagar eller som varit arbetslösa 12 månader
  • kunder inom stadens sysselsättningstjänster vars servicebehov har bedömts för Esbotilläggets del
 • Belopp: 500 €/månad 
 • Varaktighet: beroende på anställningsförhållandets längd, dock högst 12 månader
 • Stöd kan också beviljas utan statlig lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljat.

Lönesubvention

 • Till vem: alla arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn (stöd beviljas inte till andra kommuner)
 • För vilket ändamål: lönekostnader. Den statliga lönesubvention som arbets- och näringsbyrån beviljar och Esbotillägget får inte tillsammans överstiga 50 procent av lönekostnaderna för företag och 100 procent av lönekostnaderna för föreningar, stiftelser och registrerade religionssamfund som inte bedriver näringsverksamhet. 
 • Målgrupp: arbetslösa Esbobor
  • personer som får arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 200 dagar eller som varit arbetslösa 12 månader
  • personer med nedsatt arbetsförmåga, för vilka arbets- och näringsbyrån betalar lönesubvention
  • kunder inom stadens sysselsättningstjänster vars servicebehov har bedömts för Esbotilläggets del
 • läroavtalsstuderande för vilka arbets- och näringsbyrån betalar lönesubvention
 • Belopp: högst 800 €/månad
 • Varaktighet: högst 12 månader, i läroavtal högst under hela läroavtalsperioden
 • En förutsättning för stödet är att arbets- och näringsbyrån har beviljat statlig lönesubvention för anställningsförhållandet.

Stöd för uppdrag

 • Till vem: företag och sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet
 • För vilket ändamål: för utförande av arbete eller projekt av engångsnatur. Uppdraget utförs till exempel genom andelslag, firma eller som egenanställd. 
 • Målgrupp: arbetslösa Esbobor som får arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet i minst 200 dagar eller som varit arbetslösa 12 månader
 • Belopp: högst 50 procent av det totala beloppet för uppdraget, dock högst 1 500 €
 • Varaktighet: arbetsgivaren kan ansöka om Esbotillägg för högst två uppdrag per år, och i uppdragsavtalet ska frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa och arbetsgivarförpliktelser beaktas.

Ansökningsblankett och anvisning