Närings- och stadsutveckling

Vi stärker livskraften Vi stärker Esbos och företagens livskraft samt Esbobornas sysselsättning och delaktighet. Vårt ansvar omfattar närings- och innovationspolitik, sysselsättningsfrågor, företagstjänster, invandrings- och integrationsfrågor, stadspolitik, delaktighet, internationella frågor, stadsmarknadsföring och evenemang. Vi utvecklar och styr stadens verksamhet inom våra ansvarsområden så att den svarar på de utmaningar och möjligheter som medförs av globaliseringen, internationaliseringen, urbaniseringen, klimatförändringen samt förändringarna i arbetslivet, näringsstrukturen och försörjningskvoten.

FN:s mål för hållbar utveckling (SDG17) syns i all vår verksamhet. Vi arbetar särskilt för att uppnå målen för livslångt lärande (4), hållbar sysselsättning och ekonomisk tillväxt (8), industri, innovation och infrastruktur (9), främjande av jämlikhet (10), hållbara städer och samhällen (11) samt partnerskap (17).

Hur gör vi det

Tillsammans

Hållbar tillväxt skapas i samarbete med invånare, företag, organisationer och våra övriga partner. Vi prövar modigt, lär oss genom att göra och delar med oss av vår kompetens och det vi lärt oss. Varje medlem i enheten ansvarar för att utveckla det egna arbetet och den gemensamma verksamheten. Vår verksamhet utgår från invånarna och kunderna, och vi strävar efter att berika våra mångsidiga tjänster med utbud från hela vårt nätverk i enlighet med kundernas behov. Vi stöder och uppmuntrar varandra i arbetet, och vi värdesätter varandras expertis och kompetens.

Expert på hållbar tillväxt

Vår uppgift är att säkerställa att utvecklingsutsikterna för näringslivet, invandringen och sysselsättningen och ändringsbehoven som gäller dem förmedlas till stadsorganisationen. Vi är experter och medarbetare när det gäller att samordna stadens och intressentgruppernas mål. Vi stöder resultatenheterna när det gäller att möta utmaningar och möjligheter som medförs av ökningen av antalet invandrare och stadens internationalisering. Vi förbättrar Esbobornas delaktighet och möjligheter att genuint påverka stadens utveckling. Vi sköter bevakningen av stadens intressen i ärenden som hör till vårt ansvar. Vår verksamhet baserar sig på kunskap, kunddelaktighet och forskning.

Nätverksbaserat

Med hjälp av modellen Staden som tjänst svarar vi på de ökande och allt mer mångfaldiga servicebehoven på ett kund- och invånarorienterat sätt, kostnadseffektivt och verkningsfullt. När vi ordnar tjänsterna i nätverk och över organisationsgränserna använder vi befintliga personal-, lokal- och andra resurser samt utnyttjar digitalisering. Modellen tillämpas i vår enhet till exempel i nätverket för företagstjänster Business Espoo, på servicetorget för sysselsättning och vid kompetenscentrumet för invandrare.

Vad gör vi

Alla deltar i arbetslivet

Vårt mål är att sysselsättningsgraden i Esbo stiger till 75 procent och att arbetslösheten sjunker till 5 procent. Vi utvecklar tillsammans med våra partner ett serviceekosystem som ska betjäna arbetssökande och arbetsgivare när arbetslivet förändras. Målet är att alla personer i arbetsför ålder ska delta i samhället och arbetslivet. Vårt ansvar framhävs särskilt i tjänsterna för unga, invandrare, högutbildade och långtidsarbetslösa. Esboborna är särskilt högutbildade, vilket också beaktas i skötseln av sysselsättningen. I våra sysselsättningstjänster kombineras personlig karriärvägledning, erbjudande av arbetsmöjligheter, kompetensutveckling och socialt stöd enligt behov för enskilda kunder. Målet med våra tjänster är att kunden ska bli sysselsatt eller utbilda sig. Vi stöder stadens sektorer och resultatenheter i deras rekryteringsbehov med hjälp av sysselsättningstjänsternas olika verktyg. Vid behov stöds målen genom att arbetslivsfärdigheterna och delaktigheten stärks. Upphandlingar ses som ett av verktygen för att främja sysselsättningen och livskraften. 

De bästa tjänsterna för företag

Vårt mål är att städernas och partnernas företagstjänster ska bli allt mer kända. Kunderna når tjänsterna lätt och i rätt tid i gemensamma lokaler och i digitala servicekanaler. Vi utvecklar företagstjänsterna tillsammans med företags- och företagarkunder. Vi koordinerar utvecklingen av nätverket för företagstjänster Business Espoo och leder nätverkets verksamhet tillsammans med nätverkspartnerna. Vi betjänar företagare och företag i alla skeden av utvecklingen av affärsverksamheten. Vi säkerställer att internationella förmågor och investeringar stöder en hållbar tillväxt i företagen, och också företagare med invandrarbakgrund får de tjänster de behöver. Vi hjälper arbetsgivare att kartlägga sina personalbehov och hitta arbetstagare. Samtidigt erbjuds arbets- och praktikmöjligheter för arbetssökande. Vid behov sänks tröskeln för rekrytering genom kompetensutveckling och ekonomiskt stöd.

Det internationella Esbo Vi främjar internationaliseringen i vardagen i Esbo. Genom aktivt samarbete mellan organisationer och intressentgrupper stöder vi det mångkulturella Esbo och hjälper stadsorganisationen att på ett klokt och effektivt sätt främja integrationen av invandrare. Tillsammans med resultatenheterna ser vi till att barnen i invandrarfamiljer oberoende av förmögenhet får goda utgångspunkter för livet, fortsatta studier och arbete. Vi stöder stadens serviceproduktion i syfte att minska välfärdsskillnaderna mellan invandrare och andra stadsbor.

Vårt mål är att göra Esbo mer intressant för internationella företag, förmågor och investerare tillsammans med våra partner. Vi stöder hållbar tillväxt och svarar på efterfrågan på arbetskraft genom att locka internationella experter till Esbo och hjälpa dem att bosätta sig här. Vi utvecklar den internationella verksamheten på stadsnivå och ansvarar för den internationella stadsmarknadsföringen. Vi främjar internationell synlighet och internationellt samarbete genom att presentera Esbos styrkor för internationella gäster. Vi utvecklar Esbo som en internationellt intressant evenemangsstad.

Delaktighet och stadspolitik

Vårt mål är att främja öppenheten i förvaltningen och förtroendet för demokratin. För att förbättra alla stadsbors delaktighet och påverkansmöjligheter stöder vi invånarnas möjligheter till lokala aktiviteter samt utvecklar stadens verksamhetskultur och närdemokrati. Vi bygger aktivt upp samarbete med organisationer, andra städer och statsförvaltningen. Vi utför aktivt påverkansarbete för att utveckla finansieringsbasen, verksamhetssätten och lagstiftningen för verksamheten inom vårt ansvarsområde.