Motionskurser och avgifter

Motionskurser och beskrivningar

Kursutbudet i den ledda motionen utgår från kommuninvånarnas behov, eftersom regelbunden motion är viktig med tanke på hälsotillståndet. Verksamheten riktas speciellt till dem som motionerar för lite med tanke på att upprätthålla eller förbättra sitt hälsotillstånd. Det är orsaken till att de flesta kurserna är riktade till seniorer och specialgrupper. Det finns ändå kurser riktade till alla ordagrant från vaggan till graven. 

Då man väljer kurs är det viktigt att hitta en kurs som på bästa sätt motsvarar den egna konditionen, det egna hälsotillståndet och de egna målsättningarna. Då man valt rätt kurs och tränar regelbundet känns motionerandet skönt, det är tryggt och ger önskad effekt.

Målet med kurserna för barn och unga är att stöda utvecklingen genom mångsidiga motoriska övningar och fantasifulla spel och lekar.  På kurserna får man också bekanta sig med olika motionsgrenar.

Motionsgrupperna för vuxna innehåller grundmotion för vuxna i alla åldrar och på olika konditionsnivåer. De lättare motionsgrupperna (se kursbeskrivningar) lämpar sig speciellt för dem som tidigare inte motionerat aktivt eller som inte motionerat på länge.

Kurser för seniorer är riktade till äldre personer. Innehållet i motionskurserna är planerat för att stöda och utveckla rörelse- och funktionsförmågan hos personer i pensionsåldern samt motsvara speciellt de äldres behov av hälsomotion. För seniorer finns också egna avgiftsfria 68+ grupper, där förutsättningen för kursdeltagandet är att personen under det i fråga varande året fyller minst 68 år.

Motionskurserna för specialgrupper är riktade till personer som på grund av något handikapp, någon sjukdom eller annars på grund av försämrad funktionsförmåga har svårt att delta i det allmänna utbudet av motion och där tillämpning och specialkunnande i handledningen behövs.
Begränsningar i rörelseförmågan är alltså inget hinder för kursdeltagandet.

Ledd konditionssälsträning

Konditionssalen erbjuder möjligheten att träna individuellt utgående från var och ens kondition, hälsotillstånd och målsättningar. Programmet innehåller träning med olika träningsmaskiner och redskap samt fria vikter. I passet ingår uppvärmning, självständig träning med salens maskiner och redskap under ledning av instruktören samt avslutningsvis tänjning. Passets längd är ca 55 minuter och åldersgränsen för träningen är 16 år.

Cirkelträning
I cirkelträning genomgås ett varierande antal  träningsmaskiner eller övriga muskelstyrkeövningar i snabb takt. Träningen är mångsidig för hela kroppen. Passet inleds med gemensam uppvärmning och avslutas med tänjningar.

Konditionssalsträning
Ledd motionstimme i konditionssal för specialgrupper och 68+ seniorer. I motionstimmen ingår
uppvärmning, självständig träning i konditionssalsmaskinerna under ledning av instruktören och ledarledd tänjning. Motionstimmen 68+ är riktad till esbobor i sportkortsåldern.

Konditionssalshandledning
Handledning och rådgivning i användandet av konditionssalsmaskinerna. Ingen förhandsanmälning behövs. Deltagande med simhallsinträde.

LEDD INOMHUSGYMNASTIK

Ledd gympa innehåller varierande rörelser och stegserier i takt med musiken. Det är lätt att hänga med då instruktionerna är klara och tydliga. Gympan b

Ledda motionens kursavgifter

Kursavgifterna i den ledda motionen grundar sig på grupprissättning, inte personprissättning. De ledda motionskurserna för seniorer och specialgrupper från Esbo är gratis för dem som fyllt 68 år.

Obs! Personer som även använder övrig service i simhallen bör dessutom betala simhallsavgiften. Med 68+ Sportkortet beviljas gratis inträde till simhallarna i Esbo.

Ifall ledaren blir sjuk ersätts hon/han med en vikarie. Ifall detta inte lyckas blir timmen inhiberad. Inhiberade timmar ersätts inte.

I Kursavgift för hela höstterminen eller vårterminen
Vuxna     41 €
Barn under 18 år, pensionärer och specialgrupper  18 € (endast för dessa målgrupper utmärkta kurser)
Studerande och arbetslösa vid deltagande i kurser för vuxna* 18 €

II Nedsatt avgift för halv termin, fr.o.m. den 1.11 på höstterminen och fr.o.m. den 1.4 på vårterminen
Vuxna     23 €
Barn under 18 år, pensionärer och specialgrupper  15 €(endast för dessa målgrupper utmärkta kurser)
Studerande och arbetslösa vid deltagande i kurser för vuxna* 15 €

*Obs! Giltigt studiekort eller arbetslöshetskort bör uppvisas åt ledaren i början av kursen

III Engångsavgift för ledd motion 2,50 €
Vattengymnastik med engångsavgift. Inträdesavgift till simhallen ingår ej. Polletter till vattengymnastiken säljs vid simhallens kassa en timme innan passet börjar.