Understöd

Allmänna villkor

Idrotts- och ungdomsnämnden kan bevilja understöd till sådana i Esbo registrerade idrottsföreningar som är medlemmar i en riksomfattande idrottsorganisation eller till föreningar vilkas huvudsakliga verksamhet är motion och idrott.

Grundunderstöd kan också beviljas förening, vars verksamhet i betydande grad omfattar motion och idrott. Föreningen skall vara registrerad före slutet av juni föregående år. Majoriteten av medlemmarna skall vara Esbobor.
Understöd beviljas inte arbetsplatsidrottsförening, vars idrottsverksamhet är avsedd för företagets personal.

Ansökan om understöd skall inom den tid som meddelats i kungörelse lämnas till idrottscentralen eller något av stadens servicepunkter. De understöd som beviljats betalas på det konto som föreningen meddelat på blanketten för uppgifter om organisationen.

Idrotts- och ungdomsnämnden fattar beslut om grundunderstöd. Beslut om de övriga understöd, belöning för goda resultat och idrottsstipendier för unga fattas av idrotts- och ungdomsdirektören på basis av de fördelningsgrunder som nämnden fattat beslut om.

Allmänt bidrag

Bidraget är avsett för kostnader för ordnande av idrotts- och motionsverksamhet. Bidraget beviljas på basis av föreningens bokslut och verksamhetsplan för verksamhet under verksamhetsperioden.

Till ansökan skall bifogas följande handlingar:

 1. verksamhetsberättelse
 2. bokslut
 3. revisorernas utlåtande                     
 4. verksamhetsplan
 5. budget
 6. blankett med uppgifter om organisationen

Budgeten ska innehålla specifikation av kostnaderna för motions- och idrottsverksamhet, utbildnings-, tävlings-, tränar- och träningsverksamhet.
Bilagorna ska lämnas till idrottstjänsterna senast 30 november. Om bilagorna inte lämnas in i tid, återtas det beviljade bidraget och används för projektbidragen i slutet av året.

Understöd för idrottsverksamhet för barn och unga

När vi beviljar bidrag beaktar vi i prioriteringsordning följande punkter:

 1. Antalet barn och unga under 20 år som tränar regelbundet över 3 månader samt antalet licenser.

 2. Kostnaderna för träning av barn och unga under 20 år.
 3. Antalet tränare och instruktörer för barn och unga under 20 år.
 4. Ändringar i föreningens verksamhet.

Vid beviljande av understöd beaktas dessutom följande punkter: 

 1. Hur föreningen beaktar aktivering av invandrare och mindre bemedlade unga när den organiserar idrottsverksamheten.
 2. Hur föreningen försöker hjälpa en ung person som håller på att droppa ur laget eller föreningens verksamhet att hitta ett annat lag i föreningen eller i en annan förening.
 3. Partnerskapsprojekt med staden, till exempel idrottsklubbar med låg tröskel.
 4. Föreningen deltar i Finlands olympiska kommittés program Tähtiseura för barn och unga.

För bidrag krävs det att föreningen har minst 20 medlemmar under 20 år som tränar regelbundet. Det minsta bidraget vi beviljar är 200 euro. Bidraget utgör högst 1/3 av föreningens godkända utgifter för idrottsverksamhet.

Understöd för specialgrupper

Sök senast 5.3.2021

Vid beslut av bidrag bedöms följande:

 1. För av organisationen arrangerad regelbunden motion eller idrott.
 2. Läger.
 3. Samt enskilda idrottsevenemang eller motsvarande verksamhet.

Projektbidrag

Hyresunderstöd för idrottslokaler

Hyresunderstöd för idrottslokaliteter kan sökas från 19.7.2021. Ansökningstiden går ut 27.8.2021. Hyresunderstöd för idrottslokaliteter sökas från 1.1.-30.6.2021. Hyresunderstöd för idrottslokaliteter ska i första hand sökas via webbtjänsten. Gå till startsidan för webbansökan

Hyresbidrag kan beviljas föreningar med regelbundna träningspass i privata och allmänna lokaler i kommunerna i metropolområdet under hela säsongen. Det ska finnas en tränare och deltagarna ska vara under 20 år. Understöd kan efter prövning även beviljas lag som består av vuxna, bolag eller förening, om idrottstjänsterna inta kan erbjuda träningslokaler. Bidraget beviljas inte för kostnader för idrottslokaler som hyrs hos staden. Bidraget beviljas efter prövning med beaktande av grenens villkor, tillgången på lokaler och de disponibla anslagen. Bidraget ska gälla verksamhet för unga.

Utbildningsunderstöd

Sök senast 22.10. 2021

Utbildningsbidrag beviljas för utbildning av idrottsföreningarnas tränare och instruktörer för juniorer.  Understödet beviljas tränare och handledare verksamma i föreningar för träningskurser som ingår i förbundens och Etelä-Suomen liikunta- ja urheilu utbildningsprogram. När understödet beviljas beaktas de realiserade kostnaderna för träningskurser innevarande år. Observera, utbildningar under hela året, även i november och december, ska sökas inom utsatt tid.

Understöd för orienteringskartor

Sök senast 22.10.2021

Bidraget är avsett för anskaffning och produktion av orienteringskartor. Av nya kartor ska tio stycken lämnas till idrottstjänster.

Idrottsstipendier

Sök senast 22.10.2021

Bidraget är avsett för 15 till 22 år gamla idrottare i Esbo, både i individuella grenar och i lagidrott, som under året har tagit ett finländskt mästerskap eller deltagit i ett landslag. Stipendiet beviljas idrottare för tränings- och tävlingskostnader under följande säsong. Föreningen ska på begäran redovisa användningen av stipendiet för idrottsförvaltningen. Observera, idrottsstipendier för hela året, även för november och december, ska sökas inom utsatt tid. När tävlingsresultaten är klara ska de meddelas till adressen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Stipendiaten ska i regel ha Esbo som hemort och, om förutsättningarna i grenen tillåter det, representera en förening i Esbo. Ett lag som beviljas stipendium ska representera en förening i Esbo som fyller de allmänna bidragsvillkoren.