Kulturspaning

Konsten knackar på, kulturen kikar in

Kulturspaning är en del av småbarnspedagogiken och förverkligas i samarbete med kulturaktörer. Professionella konst- och kulturaktörer besöker daghemmen med föreställningar eller leder verkstäder speciellt utformade för barn. En del daghem får istället ta del av ett ambulerande materialpaket.  En viktig del i Kulturspaning är också arbetet i daghemmet tillsammans med barnen före och efter kulturspaningsbesöken. Därtill hålls pedagogspaningar där kulturaktörerna ger pedagogerna inspiration i hur man kan använda sig av konst och kultur på nya sätt inom småbarnspedagogiken.

Målet med Kulturspaning är att bidra till ett mer systematiskt samarbete mellan småbarnspedagogiken och kulturen och ett ömsesidigt lärande av varandra. Det är högkvalitativ konstnärlig och pedagogisk verksamhet som är i linje med målen i planen för småbarnspedagogik. Kulturspaning bidrar även till att öka barnens delaktighet i och lika rätt till att få uppleva och skapa konst och kultur.

Kulturspaning ges till alla Esbos kommunala daghem med barn i åldern 3-5 år. Alla 3-5 åringar får ta del av Kulturspaning under verksamhetsåret. Därtill får varje daghem även en pedagogspaning. 

Stadens finskspråkiga daghem är geografiskt indelade i sju områden med var sitt tema som ändras årligen. De svenskspråkiga daghemmen utgör det åttonde området och har eget tema som även det ändras årligen. Under läsåret 2020−2021 producerar sammanlagt 25 konst- och kulturaktörer innehåll för Kulturspaning. 

Förfrågningar

Sanja Honkanen Skoog, specialsakkunnig, Svenska Bildningstjänster
sanja.honkanenskoog@espoo.fi eller tfn 040-5072156

Kaisa Koskela, servicekoordinator, resultatenheten för kultur
kaisa.k.koskela@espoo.fi eller tfn 040 19 08 254

Jaana Särmälä, sakkunnig inom småbarnspedagogik, finsk småbarnspedagogik
jaana.sarmala@espoo.fi eller tfn 050 59 13 421