Kulturspaning

Kulturspaning är Esbo stads nya kulturtjänst för barn. Tjänsten har som syfte att föra konst och kultur direkt till daghemmen. Kulturspaningen ska tas i bruk i september 2019.

Inom Kulturspaningen besöker olika kulturexperter daghem där de uppträder och ordnar verkstäder. 24 konst- och kulturaktörer deltar i att producera innehållet som har indelats i åtta olika teman per område. Dessutom lär kulturaktörerna personalen inom småbarnspedagogiken hur de kan utnyttja olika tekniker inom kultur och konst när de arbetar med barnen.

Kulturspaningen omfattar under det första verksamhetsåret alla 175 kommunala daghem i Esbo. Alla daghem besöks av minst en kulturaktör under läsåret. Därtill ordnas minst en inskolning för personalen i varje daghem.

Målet med Kulturspaningen är att systematisera och samordna samarbetet mellan småbarnspedagogiken och kulturaktörerna samt att öka den ömsesidiga inlärningen. Konstverksamhet och pedagogisk verksamhet av god kvalitet förverkligar målen i planen för småbarnspedagogik. Kulturspaningen ökar barnens delaktighet och lika rätt att uppleva och skapa konst och kultur.

Tjänsten har planerats tillsammans med resultatenheten för kultur, finsk småbarnspedagogik, svenska bildningstjänster samt konst- och kulturexperter från Esbo. I höstas genomfördes ett pilotförsök i 27 daghem. I fortsättningen strävar man efter att utvidga tjänsten också till den privata och öppna småbarnspedagogiken samt till familjedagvården. 

Förfrågningar

Kaisa Koskela, servicekoordinator, resultatenheten för kultur
kaisa.k.koskela@espoo.fi eller tfn 040 19 08 254

Jaana Särmälä, sakkunnig inom småbarnspedagogik, finsk småbarnspedagogik
jaana.sarmala@espoo.fi eller tfn 050 59 13 421