LAKU-projektet

Kulturen och småbarnspedagogikens samarbetsprojekt

Syftet med projektet är att skapa bestående samarbete inom kulturverksamheten och en plan för kulturpedagogik för alla barn som deltar i småbarnspedagogik i Esbo. Inom projektet söker vi nya verksamhetsmodeller som stöder genomförandet av Esbos plan för småbarnspedagogik. Verksamhetsmodellerna utvecklas i nära samarbete mellan experter inom småbarnspedagogiken och inom konst- och kulturbranschen.

Projektet ska hjälpa kulturaktörerna att utveckla sitt utbud. Målet är att vid sidan av traditionella former av publikarbete skapa nya konstbaserade verksamhetsformer som kan tillämpas i småbarnspedagogiken. I grunderna för den nya nationella planen för småbarnspedagogik ingår sådana betoningar som kan genomföras endast med stöd av kulturaktörer och nya verksamhetsmodeller. Målet är med andra ord inte endast att stärka barnens konstupplevelser och ge barnen bakgrundsinformation om föreställningar och utställningar. Tanken är också att kulturaktörerna kan stöda målen i planen för småbarnspedagogik och hjälpa barnen att till exempel lära sig lyssna och höra, förstå åskådning och kroppslighet, förstå den omgivande världen och se kulturarvet i sin egen närmaste omgivning.

Vi vill med hjälp av projektet sudda ut uppfattningen att konst och kultur är elitistisk verksamhet och i stället föra fram konst som något lekfullt och skojigt. Barn i småbarnspedagogiken lär sig huvudsakligen genom lek. Med hjälp av konst och kultur kan vi tillföra lekfullhet till småbarnspedagogikens lärmiljöer och verksamhetskultur. Vi vill med hjälp av projektet komma ifrån att kulturverksamheten i nuläget är så sporadisk. Konstverksamheten borde till sin längd och kontinuitet vara inbyggd i daghemmets dagliga verksamhet.

Principerna för projektet

 • Barnens delaktighet är viktig
 • Kulturell mångfald beaktas i kulturverksamhet
 • Den pedagogiska kvaliteten är hög
 • Barn, grupper och områden i staden är jämlika
 • Kulturverksamhet förenas med övrig verksamhet och till helheter
 • Lekfullhet och skoj behövs
 • Det görs en koppling till målen i planen för småbarnspedagogik
 • Samhörighet främjas bland familjer och inom områdena
 • Daghemmets vardag beaktas

Hur projektet framskrider

Projektet inleddes hösten 2017, och sedan dess har en planeringsgrupp drivit projektet. Gruppen består av representanter för kulturverksamheten, finsk småbarnspedagogik och svenska bildningstjänster. Ordförande är Kaisa Koskela från resultatenheten för kultur. Planeringsgruppen främjar planeringen av en ny slags modell för kulturpedagogik. Projektet har också en styrgrupp med följande medlemmar: Susanna Tommila (ordförande), Virpi Mattila, Barbro Högström, Raija Laine, Jaana Särmälä, Tiina Kasvi och Kaisa Koskela (sekreterare).

Hösten 2018 och i början av året 2019 utförs inom projektet pilotförsök med nya modeller för kulturpedagogik. Pilotförsöken följs upp och utvärderas på många sätt. I utvärderingen deltar yrkeshögskolan Metropolia samt studerande som gör lärdomsprov vid Metropolia och yrkeshögskolan Humak.

Pilotförsöken

Medan projektet pågår testas nya innovativa verksamhetsmodeller i praktiken. Hösten 2018 och i början av 2019 deltar sammanlagt 27 daghem i pilotförsök i samarbete med sju olika kulturaktörer. Dessutom testas utbildning för daghemspersonalen i samarbete med Finlands nationalopera och -balett och Helinä Rautavaaras museum.
Hur pilotförsöken lyckades utvärderas och undersöks i lärdomsprov samt med hjälp av en utvärdering som yrkeshögskolan Metropolia sammanställt. Pilotförsöken inom småbarnspedagogikens enheter:

 • EMMA – Esbo moderna konstmuseum, grupper: Luhtaniityn päiväkoti, Tuomarilan päiväkoti, Kungsgårds daghem
 • Esbo stadsmuseum, grupper: Puutarhurin päiväkoti, Laaksolahden päiväkoti, Yläkartanon päiväkoti, Mattbergets daghem
 • Barnkulturcentret Lilla Aurora, grupper: Tillinmäen päiväkoti
 • Mediakasvatuskeskus Metka, grupper: Westendinpuiston päiväkoti, Kepelin päiväkoti, Taimitarhan päiväkoti
 • Dansteatern Glims&Gloms, grupper: Nupurin päiväkoti, Kuninkaisten päiväkoti, Eestinmetsän päiväkoti, Nuottakunnan päiväkoti, Silkkiniityn päiväkoti
 • Tapiola Sinfonietta, grupper: Hösmärinpuiston päiväkoti, Kauklahden päiväkoti, Ajurinmäen päiväkoti, Lintumetsän päiväkoti, Opinmäen päiväkoti
 • Teatteri Hevosenkenkä, grupper: Suvelan päiväkoti, Auroran päiväkoti, Eestinmalmin päiväkoti, Lystimäen päiväkoti, Koivumankkaan päiväkoti, Kilonpuiston lastentalon avoin päiväkoti

Upplysningar

Kaisa Koskela, projektkoordinator / resultatenheten för kultur 
kaisa.k.koskela@esbo.fi eller tfn 040 190 8254

Jaana Särmälä, finsk dagvård
jaana.sarmala@espoo.fi eller tfn 050 591 3421