Kulturunderstöd

Aktuellt
Allmänt om understöd
Beslut om understöd
Allmänna principer för understöd
Esbo stads synlighet i information och marknadsföring

Aktuellt

På grund av undantagssituationen som coronaviruset orsakat återkrävs inte de årliga understöden för kultur för 2020, även om det förekommer förändringar eller annulleringar i verksamheten. Vi strävar också efter att vara flexibla i fråga om tidsfristerna för inlämning av bilagor och redogörelser till ansökningar om årligt understöd. Rådgivning ges per e-post kulttuuriavustukset[at]espoo.fi

Mer information i en webbnyhet

Ansökningstiderna för kulturunderstöden 2020 är förbi. Besluten gällande årliga understöd och arbetsstipendier för yrkeskonstnärer (1 år) för år 2021 fattas i december.

Följande gång öppnas ansökan för projektunderstöd och konststipendier i februari 2021, kontinuerligt till slutet av augusti. Ansökningstiden för årliga understöd och arbetsstipendier för professionella konstnärer börjar i april 2021. Noggrannare information uppdateras på webbplatsen innan sökperioderna öppnas.

Projekt- och utvecklingsunderstöden samt för konststipendierna (1 månad, 3 månader) kan sökas åter från februari. Ansökningstiden går ut 31.8.2021 kl. 15.45. Understöd beviljas i regel för verksamhet som äger rum i Esbo.

Projekt- och utvecklingsunderstöd ska i första hand sökas via webbtjänsten. Tjänsten kan användas av registrerade sammanslutningar, privatpersoner och arbetsgrupper.
Gå till startsidan för webbansökan

Tills vidare ska andra ansökningar om kulturunderstöd och redogörelserna för alla understöd göras på pdf-blanketter.

Nästa ansökningstid för årliga understöd för 2022 börjar 1.4.2021. Ansökningstiden för yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner och konst- och kulturföreningar går ut den 15 maj kl. 15.45. Ansökningstiden för hembygdsföreningar och för yrkesverksamma konstnärer går ut den sista september kl. 15.45

Avustusklinikka logo

Kulturens understödsklinik ordnas två till tre gånger om året. Den är ett rådgivningsevenemang som är öppet för alla. Ingen förhandsanmälan. Nästa evenemang kommer att hållas våren 2021. 

Allmänt om understöd

Kulturnämnden beviljar årliga understöd och projekt- och utvecklingsunderstöd till i regel kulturaktörer i Esbo och kulturverksamhet som äger rum i Esbo. Dessutom beviljar kulturnämnden konststipendier för en respektive tre månager och ett stipendium för ett kalenderår till en yrkeskonstnär i Esbo i taget.

Årliga understödet är avsett för verksamhet i etablerade konst- och kulturinstitutioner samt i olika konst- och kulturföreningar. Årliga understöd beviljas också för hembygdsverksamhet.

Med projekt- och utvecklingsunderstöd vill kulturnämnden stödja festivaler, konstprojekt och kulturevenemang som ökar medborgarnas delaktighet. Projekt- och utvecklingsunderstöd beviljas för utveckling av nya verksamhetsmodeller inom eller mellan konst- och kulturorganisationer. Understöd kan också sökas för att starta och utveckla konst som hobby.

Konststipendier samt arbetsstipendiet är avsett för yrkesverksamma konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart.

Beslut om understöd

Kulturnämnden fattar beslut om understöd, vars belopp överstiger 3 000 euro, på sina sammanträden. Nämnden fattar beslut om årliga understöd och om arbetsstipendier för yrkeskonstnärer (1 år) i december, om projekt- och utvecklingsunderstöd samt om konstnärsstipendier (3 mån.) på sina sammanträden i mars–september.

Ansökan om projekt- och utvecklingsunderstöd eller om ett konstnärsstipendium (3 mån.) hinner i regel till kulturnämndens följande sammanträde, om ansökan mottas av registratorskontoret senast tre veckor före mötesdagen under ansökningsperioden.

Mötestider

Kulturnämnden har delegerat sin bestämmanderätt i fråga om de ansökningar vars belopp är högst 3 000 euro till kulturdirektören. Tjänstemannabeslut om understöd fattas varje månad.

Allmänna principer för understöd

Ansökningarna bedöms utifrån följande punkter:

  • Konstnärlig kvalitet
  • Mångfald, jämlikhet och jämställdhet
  • Tillgänglighet och åtkomlighet
  • Delaktighet och deltagande
  • Verksamhetens kvalitet och genomförande

Målet är att främja och stöda kulturverksamheten i Esbo på ett regionalt jämlikt sätt och beakta olika befolkningsgrupper samt att öka samarbetet mellan olika aktörer.

Understödet för kulturverksamhet stöder stadens strategiska riktlinjer. Se programmet KulturEsbo 2030 som fullmäktige godkände 2015.

Vid beviljandet av understöd beaktas sökandens behov av understöd, verksamhetens kvalitet och omfattning och egen medelanskaffning samt de aktuella anslagen för understöd som kulturnämnden har till förfogande. Sökanden ska sträva efter en självfinansieringsandel som är rimlig i förhållande till understödsandelen.

För ett och samma ändamål beviljas understöd endast av en av stadens enheter. 

Allmänna villkor och principer för understöd (pdf) kan läsas i sin helhet i avsnittet Bilagor på den här sidan.

Esbo stads synlighet i information och marknadsföring  

Vid information och marknadsföring om verksamhet och evenemang som får understöd av kulturnämnden ska både stadens och KulturEsbos logotyper användas.

Välj en lämplig logga enligt ditt användningsändamål. Observera att loggan för KulturEsbo används i svart på vit botten (positiv) och i vitt på svart botten (negativ), aldrig inuti en svart eller en vit ruta.

Esbo stads logotyper  
KulturEsbos logotyper