Kulturunderstöd

Aktuellt
Ansökningstider
Allmänt
Beslut
Principer för beviljande av understöd
Esbo stads synlighet vid kommunikationen

Aktuellt

Perioden för ansökan om projektunderstöd och konststipendier är 1.2–31.8.2021 kl 15.45. Tiden för ansökan om årligt understöd och arbetsstipendium för yrkeskonstnärer börjar 1.4.2021.

Läs mer på varje understöds egna undersidor.

Kulturnämnden beslutade våren 2020 om flexibilitet i användningen och handläggningen av understöd på grund av coronapandemin. Nämnden fattade motsvarande beslut om kulturunderstöd för 2021 i mars 2021.
Esbo stads kulturunderstöd och undantagssituationen till följd av coronaviruset (8.4.2020)

Avustusklinikka

Vi ordnar rådgivning som är öppen för alla, en klinik för ansökan om kulturunderstöd, två till tre gånger om året.

Nästa understödsklinik anordnas på 19.8. kl 15–17 och 24.8. kl 17–18.
Vi kommer att informera dig i början av augusti om klinikerna är avlägsna (Teams) eller lokala evenemang i Esbo.

Ingen förhandsanmälan. Gå med vid en tid som passar dig!

Rådgivning ges per e-post kulttuuriavustukset@espoo.fi.

Läs också svaren på vanliga frågor.

Ansökningstider

Perioden för ansökan om projektunderstöd och konststipendier är 1.2–31.8.2021 kl.15.45. Under denna peridod beslutar nämnden om understöd med 1–2 månaders mellanrum. Projektunderstöd ska i första hand sökas på  e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd. Konststipendiet söks med ansökningsformuläret som lämnas till stadsregistret.

Perioden för ansökan om årliga understöd för 2022 börjar 1.4.2021. Ansökningstiden för yrkesmässiga konst- och kultursamfund går ut 15.5.2021 kl. 15.45. Ansökningstiden för kultur- och hembygdsföreningar går ut 30.9.2021 kl.15.45. 

Föreningarna ska ansöka om årsunderstöd i e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd. Professionella organisationer ansöker genom att skicka in ett ansökningsformulär till stadsregistret.   

Perioden för ansökan av arbetsstipendium för en yrkeskonstnär 2022 är 1.4–30.9.2021 kl. 15.45.  

Om du inte kan söka understöd på vår webbtjänst, använd den uppdaterade blanketten på webben.  

Blanketter.  

Skicka pdf-blanketten per e-post till Esbo stads registratur kirjaamo@espoo.fi eller per post: Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD

Allmänt

Esbo stads kulturnämnd beviljar årliga understöd till kulturaktörer i Esbo och projektunderstöd för kulturverksamhet som i regel äger rum i Esbo. Dessutom beviljar kulturnämnden konststipendier till yrkeskonstnärer i Esbo.  

Årliga understödet är avsett för verksamhet i etablerade konst- och kulturinstitutioner samt i olika konst- och kulturföreningar. Med årliga understöd stöds också hembygdsarbete.  

Projektunderstödet är avsett för festivaler, kulturevenemang som ökar invånarnas delaktighet, projekt inom konst- och kulturbranschen och projekt som främjar kulturell välfärd.  

Utvecklingsunderstöd är avsett för utveckling av nya verksamhetsmodeller inom konst- och kulturorganisationer eller i samarbete mellan sådana.  

Konststipendier och ett arbetsstipendium för en yrkeskonstnär kan sökas av yrkeskonstnärer i Esbo oavsett konstart. Konststipendier beviljas för arbetsperioder på max 3 månader. Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär beviljas årligen till en konstnär för ett års arbete.

Beslut 

Kulturnämnden beslutar om understöd över 3 000 euro. Besluten om årsunderstöd och arbetsstipendium för en yrkeskonstnär för ett år fattas i december. Besluten om projektunderstöd och konststipendier för 1–3 månader fattas i mars–september.  

En ansökan om projektunderstöd eller om konststipendium för 1–3 månader hinner i regel behandlas vid kulturnämndens följande möte om detta infaller minst tre veckor efter att ansökan har anlänt.  

Kulturnämndens mötestider.

Kulturnämnden har delegerat rätten att besluta om kulturunderstöd upp till 3 000 euro till kulturdirektören. Kulturdirektören fattar månatligen tjänsteinnehavarbeslut om understöd.  

Beslutet skickas till alla sökanden per e-post eller post.  

Kulturnämndens protokoll publiceras på webben när de har justerats. Kulturdirektörens beslut

Principer för beviljande av understöd

Ansökningarna bedöms utifrån följande punkter:

  • Konstnärlig kvalitet
  • Mångfald och jämlikhet
  • Tillgänglighet och nåbarhet
  • Delaktighet och deltagande
  • Verksamhetens kvalitet och genomförande

Målet för understödet är att främja och stöda kulturverksamheten i Esbo på ett regionalt jämlikt sätt och beakta olika befolkningsgrupper samt att öka samarbetet mellan olika aktörer. 

Understödet för kulturverksamhet stöder stadens strategiska riktlinjer. Se programmet KulturEsbo 2030.

Vid beviljandet av understöd beaktas den sökandes behov av understödet, hur bred bas den sökandes verksamhet har och kulturnämndens anslag för understöd. Sökanden ska sträva efter en självfinansieringsandel som är rimlig i förhållande till understödsandelen. 

För ett och samma ändamål beviljas understöd endast av en av stadens enheter.   

Understödstagaren ska lämna in en redogörelse för användningen av understödet till resultatenheten för kultur inom utsatt tid. Tidsfristen beror på understödet.   

Utredningarna om användningen av alla understöd ska lämnas på en pdf-blankett. Skicka i första hand utredningen per till e-post till kulttuuriavustukset@espoo.fi

Principer för kulturnämndens understöd (pdf) kan läsas i sin helhet i avsnittet Bilagor på den här sidan.

Esbo stads synlighet vid kommunikationen   

Vid kommunikation om verksamhet och evenemang som får understöd av kulturnämnden ska både stadens och KulturEsbos logotyper användas.

Välj logo enligt användningsändamålet. Observera att logotypen KulturEsbo ska svart mot en vit bakgrund (positiv) eller vit mot en svart bakgrund (negativ), aldrig inom en svart eller vit låda.

Esbo stads logotyper  
KulturEsbos logotyper