Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär

Ansökningsperioden för år 2021 börjar den 2.3.2020 och fortsätter den 30.9.2020 fram till 15.45.

Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär
Ansök om arbetsstipendium
Redogörelse om användning av stipendiet

Arbetsstipendium för en yrkeskonstnär

För vem: Stipendiet är avsett för yrkesverksamma konstnärer bosatta i Esbo oberoende av konstart och det beviljas för ett år till en konstnär i Esbo i taget.

För vilket ändamål: För långvarig konstnärlig yrkesutövning

Hur mycket? Stipendiet 2020 är 1 939,15 euro i månaden. Stipendiets storlek motsvarar varje år de konstnärsstipendier som centret för konstfrämjande beviljar. Stipendiet betalas månatligen och det inkluderar kostnaderna för en pensions- och olyckfallsförsäkring enligt lantbruksföretagarnas pensionslag.

Ansök om arbetsstipendium

När: Det är möjligt att ansöka om arbetsstipendiet en gång i året. Arbetsstipendiet för kan ansökas från och med mars. Ansökningstiden går ut i slutet av september. Kulturnämnden beslutar om stipendiet i december samtidigt som nämnden beslutar om verksamhetsunderstöden.

Hur: Arbetsstipendiet ska sökas med en ansökningsform som ska inkludera obligatoriska bilagor.

Ansökan med bilagor ska inom tidsfristen lämnas till Esbo stads registratur, PB 1, 02070 ESBO STAD eller per e-post till kirjaamo@espoo.fi. Bristfälliga eller försenade ansökningar behandlas inte.

Bilagor som behövs till ansökan 

  • CV
  • Arbetsplan för året
  • Beskrivning av hur projektet förstärker bilden av Esbo som en mångsidig och fördomsfri kulturstad

Andra villkor för beviljande

  • Stipendiemottagaren ska ge upp lönearbete på heltid under stipendieperioden.
  • Stipendiemottagaren ska söka en pensions - och olycksfallsförsäkring inom tre månader från att stipendieperioden börjat hos Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Ytterligare information www.mela.fi/sv
  • Till stipendiet hör i mån av möjlighet att ställa ut konstnärliga alster från stipendieperioden i Esbo eller alternativt att synliggöra dessa på något annat sätt som en del av Esbo kulturutbud.

Bedömningskriterier

  • Arbetsplanens konstnärliga kvalitet
  • Den sökandes konstnärliga meriter
  • Stadens ökade dragningskraft som resultat av det konstnärliga arbetet

Redogörelse om användning av stipendiet

Stipendiemottagaren ska lämna en skriftlig redogörelse om den konstnärliga verksamheten som nämnts i arbetsplanen när stipendieperioden tagit slut.