Årligt understöd för konst och kultur

Nästa ansökningstperiod för årliga understöd för 2022 börjar den 1.4.2021. Ansökningstiden för yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner samt konstfestivaler och konst- och kulturföreningar går ut den 15 maj kl. 15.45. Ansökningstiden för hembygdsföreningar går ut den sista september kl. 15.45.

Årligt understöd för kulturverksamhet
Att ansökä om årligt understöd
Redogörelse om användning av årligt understödet

Årligt understöd för kulturverksamhet

Årliga understödet är avsett för verksamhet i etablerade konst- och kulturinstitutioner samt i olika konst- och kulturföreningar. Årliga understöd beviljas också för hembygdsverksamhet. För mottagaren är årligt understödet ett allmänt täckande understöd, som ska användas till verksamhet som överensstämmer med syftet och verksamhetsplanen.

Årliga understöd för yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner samt konstfestivaler

För vem? Registrerade yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner samt konstfestivaler som verkar i Esbo.
För vilket ändamål? För verksamhet vid yrkesmässiga, etablerade konst- och kulturinstitutioner.

Årliga understöd för konst- och kulturföreningar

För vem? Konst- och kulturföreningar som är registrerade i Esbo.
För vilket ändamål? För verksamhet i olika konst- och kulturföreningar.

Årliga understöd för hembygdsföreningar

För vem? Registrerade hembygdsföreningar i Esbo.
För vilket ändamål? För stadsdelsverksamhet.

Att ansöka om årligt understöd

När? Det är möjligt att ansöka om årligt understöd en gång i året.

Ansökningstiden för yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner samt konstfestivaler och konst- och kulturföreningar går ut den 15 maj kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen.

Ansökningstiden för hembygdsföreningar går ut den sista september kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen.

Ansökningarna om årligt understöd behandlas av kulturnämnden i december.

Hur? Ansök om verksamhetsunderstöd på en ansökningsblankett för ändamålet. Staden kan be att ansökan kompletteras efter att den lämnats in. Ansökningsblankett kan laddas här.

Ansökningarna om understöd lämnas inom tidsfristen till Esbo stads registratur på adressen PB 1, 02070 Esbo stad. Ansökningsblanketten med bilagor kan också lämnas till registraturen per e-post till adressen kirjaamo@espoo.fi.

Vid beviljandet av bidrag beaktas endast ansökningar som är rätt ifyllda, har alla bilagor som behövs och har inlämnats till rätt ställe i tid. Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Bilagor som behövs till ansökan om årligt understöd

  • Verksamhetsplanerna för innevarande år och för följande år
  • Budgeten för året som ansökan gäller och för innevarande år
  • Verksamhetsberättelsen, bestyrkt resultaträkning, balansräkningen och revisionsberättelsen för föregående år samt ett utdrag ur föreningsregistret
  • Föreningsstadgar (nya sökande)

Övriga villkor för årligt understöd

  • För mottagaren är årligt understödet ett allmänt täckande understöd, som ska användas till verksamhet som överensstämmer med syftet och verksamhetsplanen.
  • Understöd kan inte beviljas föreningar med så svag ekonomi att förutsättningar för verksamhet saknas.
  • Konst- och kulturinstitutioner som erhåller årligt understöd ska i sin verksamhetsplan och budget beakta att staden vid samarbetsverksamhet kan ålägga ett samfund att delta eller framträda i stadens evenemang utan separat ersättning.

Du kan bekanta dig med bedömningen av ansökningar och understödskriterierna på webbplatsen i delen Understöd.

Redogörelse om användning av årligt understödet

En redogörelse över användningen av årligt understödet ska lämnas till resultatenheten för kultur före utgången av april följande år. Utredningen ska göras på en särskild blankett för ändamålet. Mer information och blanketter kan laddas här.

Den förening som får understöd förbinder sig att hålla sin bokföring och förvaltning tillgängliga för eventuella granskningar. Ifall den som får understöd bryter mot understödsvillkoren återkrävs understödet.