Årligt understöd för konst och kultur

Nästa ansökningstperiod för årliga understöd för 2022 börjar den 1.4.2021. Ansökningstiden för yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner går ut den 15.5.2021 kl. 15.45. Ansökningstiden för konst- och kulturföreningar och  hembygdsföreningar går ut den 30.9.2021 kl. 15.45.

Årligt understöd för kulturverksamhet
Att ansökä om årligt understöd
Redogörelse om användning av årligt understödet

Årligt understöd för kulturverksamhet

Årliga understödet är avsett för verksamhet i etablerade konst- och kulturinstitutioner samt i olika konst- och kulturföreningar. Årliga understöd beviljas också för hembygdsverksamhet. För mottagaren är årligt understödet ett allmänt täckande understöd.

Det finns tre slags årligt understöd att söka:

Årliga understöd för yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner 

För vem? Registrerade yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner samt konstfestivaler som verkar i Esbo.
För vilket ändamål? För verksamhet vid yrkesmässiga, etablerade konst- och kulturinstitutioner.

Årliga understöd för konst- och kulturföreningar

För vem? Konst- och kulturföreningar som är registrerade i Esbo.
För vilket ändamål? För verksamhet i olika konst- och kulturföreningar.

Årliga understöd för hembygdsföreningar

För vem? Registrerade hembygdsföreningar i Esbo.
För vilket ändamål? För stadsdelsverksamhet.

Att ansöka om årligt understöd

När? Det är möjligt att ansöka om årligt understöd en gång i året. Ansökningstperiod för årliga understöd för 2022 börjar den 1.4.2021.

Ansökningstiden för yrkesmässiga konst- och kulturinstitutioner samt konstfestivaler går ut den 15 maj kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen.

Ansökningstiden för registrerade konst- och kulturföreningar och hembygdsföreningar går ut den 30 september kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen.

Ansökningarna om årligt understöd behandlas av kulturnämnden i december.

Hur? Föreningarna ska i första hand ansöka om årsunderstöd i e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd. Om du behöver blanketten vänligen kontakta oss per e-post på adressen kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Professionella konst- och kulturinstitutioner ansöker genom att skicka in en ansökningsblankett till stadsregistret. Ansökningsblankett kan laddas här.

Ansökningarna om understöd lämnas inom tidsfristen till Esbo stads registratur på adressen PB 1, 02070 Esbo stad. Ansökningsblanketten med bilagor kan också lämnas till registraturen per e-post till adressen kirjaamo[at]espoo.fi. Webbformuläret som fylls i på e-tjänsten skickas inte till registraturen.

Vid beviljandet av bidrag beaktas endast ansökningar som är rätt ifyllda, har alla bilagor som behövs och har inlämnats till rätt ställe i tid. Försenade eller bristfälliga ansökningar behandlas inte.

Bilagor som behövs till ansökan om årligt understöd

  • Verksamhetsberättelsen, bestyrkt resultaträkning, balansräkningen och revisionsberättelsen för föregående år samt ett utdrag ur föreningsregistret
  • Verksamhetsplanerna för innevarande år och för följande år
  • Budgeten för året som ansökan gäller och för innevarande år
  • Föreningsstadgar (nya sökande)

Övriga villkor för årligt understöd

  • För mottagaren är årligt understödet ett allmänt täckande understöd, som ska användas till verksamhet som överensstämmer med syftet och verksamhetsplanen.
  • Understöd kan inte beviljas föreningar med så svag ekonomi att förutsättningar för verksamhet saknas.
  • Konst- och kulturinstitutioner som erhåller årligt understöd ska i sin verksamhetsplan och budget beakta att staden vid samarbetsverksamhet kan ålägga ett samfund att delta eller framträda i stadens evenemang utan separat ersättning.

Principer för kulturnämndens understöd (pdf) kan läsas i sin helhet i avsnittet Bilagor på webbplatsen i delen Kulturunderstöd.

Redogörelse om användning av årligt understödet

En redogörelse för användningen av det årliga understödet ska lämnas senast vid ansökan om ett nytt understöd. Yrkesmässiga konst- och kultursamfund ska lämna in redogörelsen senast 15.5. följande år. Kultur- och hembygdsföreningar ska lämna in redogörelsen senast 30.9. följande år. Redogörelsen är obligatorisk för erhållande av nytt understöd.

Redogörelsen ska göras på en särskild blankett för ändamålet. Blanketten kan laddas här >

Redogörelsen ska lämnas in också i det fall att nytt understöd inte söks. Till redogörelsen ska då bifogas verksamhetsberättelsen för understödsåret, bokslutet med underskrifter samt revisionseller verksamhetsgranskningsberättelsen.

Den förening som får understöd förbinder sig att hålla sin bokföring och förvaltning tillgängliga för eventuella granskningar. Ifall den som får understöd bryter mot understödsvillkoren återkrävs understödet.