Esbo stads kulturunderstöd och undantagssituationen till följd av coronaviruset

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
08-04-2020 kl. 12.17

På denna webbsida har vi samlat svar på allmänna frågor om Esbo stads kulturunderstöd i anslutning till den situation som coronaviruset orsakat. Svaren baserar sig på kulturnämndens beslut 31.3.2020.

 1. Hur påverkar coronaviruset ansökningstiderna och beslutsfattandet i fråga om understöd som beviljas av Esbo stads kulturnämnd?

  Ansökningstiderna för kulturunderstöd år 2020 förblir enligt nuvarande uppgifter oförändrade, liksom också tidtabellerna för beslutsfattandet. Ansökningstiderna och anvisningarna kan kontrolleras på vår webbsida esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Understod

 2. Årliga understöd för 2021 ska sökas senast 15.5.2020 (yrkesmässiga konst- och kultursammanslutningar, kulturföreningar) eller 30.9.2020 (hembygdsföreningar).

  På grund av coronavirussituationen kan vi inte hålla ett årsmöte, så de obligatoriska bilagorna till ansökan är ostyrkta. Vad gör vi?

  Bilagorna till ansökan om årligt understöd för kultur som söks för 2021 kan på grund av undantagssituationen som coronaviruset orsakat lämnas in utan fastställelse av sammanslutningens årsmöte. Ansökningsblanketten jämte bilagor ska dock lämnas in inom utsatt tid. Försenade ansökningar behandlas inte.

  Bilagorna som årsmötet fastställt sänds till Esbo stads resultatenhet för kultur så snart som möjligt efter det att det ovannämnda undantagstillståndet inte längre inverkar på sammanslutningarnas verksamhet. Beslut om ansökan om årligt understöd fattas inte utan fastställda handlingar.

 3. Tidsfristen för redogörelse över användningen av det årliga understödet 2019 är 30.4.

  På grund av coronavirussituationen kan vi inte hålla föreningens årsmöte, så de obligatoriska bilagorna till redogörelsen är ostyrkta. Vad gör vi?

  Redogörelsen över användningen av det årliga understödet för kultur för 2019 samt därtill hörande bilagor som fastställts av sammanslutningens årsmöte kan lämnas in till resultatenheten för kultur försenade, om de inte färdigställs inom utsatt tid på grund av undantagssituationen till följd av coronaviruset. Sammanslutningen ska dock underrätta resultatenheten för kultur om att redogörelsen försenas.

 4. Coronavirussituationen har medfört inkomstbortfall och extra kostnader för oss. Kan vi täcka dem med det årliga understöd som vi har fått?

  Med anledning av undantagssituationen som coronaviruset orsakat har kulturnämnden beslutat att de årliga understöden för 2020 som kulturnämnden beviljade vid sitt möte 10.12.2019 inte återkrävs, om understödstagarens verksamhet förändrats, stängts eller ställts in på grund av coronavirusepidemin.

  Vid beredningen av de årliga understöden för yrkesmässiga konst- och kulturaktörer för 2021 kommer man att beakta användningen av de årliga understöd som beviljats för 2020 samt de inverkningar på ekonomin och verksamheten som coronavirusepidemin orsakat för varje yrkesmässig konst- och kulturaktör.

 5. Vi måste flytta evenemanget till en senare tidpunkt än vad vi har meddelat i ansökan om projektunderstöd. Vad gör vi?

  Om det projekt som understöds inte kan genomföras inom ramen för den tidtabell som anges i ansökan, till exempel om det undantagstillstånd som hänför sig till coronavirussituationen fortgår, kan man förhandla om senareläggning av projektet. Kontakta resultatenheten för kultur i en sådan situation.

 6. Det projekt- och utvecklingsunderstöd som vi fick (eller en del av det) förblir oanvänt, eftersom vi var tvungna att ställa in evenemanget eller projektet. Vad gör vi?

  Om den verksamhet som fått understöd ställs in helt och hållet och verksamheten inte kan flyttas eller anpassas och det inte har uppstått kostnader för den, ska det beviljade understödet betalas tillbaka. Likaså, om verksamheten genomförs i betydligt mindre utsträckning och de kostnader som redan föranletts av den är mindre än det beviljade understödet, ska den oanvända delen av understödet återbetalas.

 7. Jag har beviljats ett konststipendium för 2020. Min arbetsplan har ändrats på grund av undantagssituationen. Vad gör jag?

  Om det konstnärliga arbetet inte kan genomföras inom ramen för den tidtabell som anges i ansökan, om det undantagstillstånd som hänför sig till coronavirussituationen fortgår, kan man förhandla om senareläggning av arbetet. Kontakta resultatenheten för kultur i en sådan situation.

  Stipendiet ska användas för det ändamål för vilket det har beviljats (användningsändamål enligt understödsbeslutet). Om arbetsplanen ändras på grund av den särskilda situation som coronaviruset orsakar, ska stipendiemottagaren kontakta resultatenheten för kultur.

 8. Vi vill genomföra ett evenemang eller ett projekt med konst- och kulturinnehåll som beaktar de begränsningar som coronaviruset medför i deltagandet och utvecklar en ny slags möjlighet att delta i Esbo. Kan vi söka understöd för projektet?

  Ni kan söka projekt- och utvecklingsunderstöd för projektet. Ansökningstiden för 2020 fortsätter till 31.8.2020. Innan ni gör en ansökan lönar det sig att noggrant bekanta sig med innehållet på webbsidorna för kulturunderstöd och ansökningsanvisningarna. Understödsbeslut fattas med cirka 1–2 månaders mellanrum under ansökningstiden.

 9. Hur får jag information om beslutet om min ansökan om understöd?

  Beslutsutdraget sänds per e-post eller post till den adress som sökanden uppgett. Esbo stads tjänsteinnehavarbeslut och kulturnämndens beslutsprotokoll kan också kontrolleras på webben: esbo.fi/sv-FI/Esbo_stad/Beslut

Ytterligare upplysningar och preciseringar kan begäras per e-post på adressen kulttuuriavustukset@espoo.fi eller per telefon av kulturchef Tiina Kasvi, tfn 050 301 9426 och specialexpert Katja Koskela, tfn 043 827 1080.