Konststipendier

Ansökningsperioden 2021 för konststipendier för en kort arbetsperiod (1-3 månader) börjar den 1 februari 2021 och fortsätter till den 31 augusti 2021 kl. 15.45. Beslut fattas var 1-2 månad redan under ansökningsperioden.

Konststipendium för en kort arbetsperiod
Ansök om konststipendiet
Redogörelse om användning av konststipendiet

Konststipendium för en kort arbetsperiodför 

För vem? För yrkeskonstnärer med Esbo som hemort. Stipendiet kan gälla vilken konstarts om helst.

För vilket ändamål? För ett eller tre månaders konstnärligt arbete

Hur mycket? Stipendiets storlek motsvarar de konstnärsstipendier som Centret för konstfrämjande beviljar. I 2021: 1 960 euro per månad.

Ansök om konststipendiet

När? Konststipendierna för en kort arbetsperiod (1-3 månader) kan sökas löpande från början av februari till slutet av augusti. Ansökningstiden går ut den 31.8.2021 kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller en söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen. Nämnden fattar beslut om dessa arbetsstipendier på sina sammanträden efter ansökningens tidpunkt.

Hur? Ansök om konststipendium på en ansökningsblankett för ändamålet. Arbetsplan för ansökningsperioden (1 mån eller 3 mån) och meritförteckning ska bifogas som separata bilagortill ansökan.

Ansökningsblanketter finns på sidan Blanketter från 1.2.2021 >

Ansökningarna lämnas inom tidsfristen till Esbo stads registratur på adressen PB 1, 02070 Esbo stad. Ansökningsblanketten med bilagor kan också lämnas till registraturen per e-post till adressen kirjaamo(at)espoo.fi. Bristfälliga eller försenade ansökningar behandlas inte.

Bedömningskriterier: Bedömningskriterier vid val av mottagare är den konstnärliga kvaliteten på arbetsplanen som den sökande har framlagt och dess aktualitet samt den sökandes konstnärliga meriter. Konststipendier för yrkeskonstnärer bosatta i Esbo beviljas i regel inte till samma konstnär två år i rad.

Allmänna villkor och principer för kulturunderstöd (pdf) kan läsas i sin helhet på huvudsidan >

Redogörelse om användning av konststipendiet

Stipendiemottagaren ska lämna en fritt formulerad, skriftlig utredning om den konstnärliga verksamhet som nämnts i arbetsplanen när stipendieperioden tagit slut. En redogörelse om användningen av understödet ska lämnas till resultatenheten för kultur inom tre månader efter att stipendieperioden avslutades.

Skicka redogörelsen via e-post till kulttuuriavustukset[at]espoo.fi. Vänligen använd titeln ”Redogörelse om konstnärsstipendium”.